Ευρωπαϊκή ανακοίνωση

Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου ή βλάβη της υγείας

Δεν υπάρχει χρηματικό όριο στην ευθύνη για θάνατο ή βλάβη της υγείας επιβάτη. Για βλάβη έως 100.000 ΕΤΔ (123.000 ΕΥΡΩ κατά προσέγγιση), ο Αερομεταφορέας δεν μπορεί να αμφισβητήσει αίτημα προς αποζημίωση. Για βλάβες άνω του προαναφερόμενου ποσού, ο Αερομεταφορέας μπορεί να αμφισβητήσει αίτημα αποζημίωσης αποδεικνύοντας ότι δεν επέδειξε αμέλεια ή άλλο πταίσμα.

Προκαταβολές

Εάν ένας επιβάτης σκοτωθεί ή τραυματιστεί, ο Αερομεταφορέας οφείλει να προκαταβάλει κάποιο χρηματικό ποσό ώστε να καλύψει τις άμεσες οικονομικές ανάγκες, εντός 15 ημερών από την ταυτοποίηση του προσώπου που δικαιούται αποζημίωσης. Σε περίπτωση θανάτου, η ως άνω προκαταβολή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 16.000 ΕΤΔ (20.000 ΕΥΡΩ κατά προσέγγιση).

Καθυστερήσεις των επιβατών

Σε περίπτωση καθυστέρησης επιβάτη, ο Αερομεταφορέας υπέχει ευθύνη για τη βλάβη εκτός εάν έλαβε όλα τα εύλογα μέτρα για να αποφύγει τη βλάβη ή ήταν αδύνατο να λάβει τέτοια μέτρα. Η ευθύνη για την καθυστέρηση επιβάτη περιορίζεται μέχρι του ποσού των 4.150 ΕΤΔ (5.100 ΕΥΡΩ κατά προσέγγιση).

Καθυστερήσεις των αποσκευών

Σε περίπτωση καθυστέρησης αποσκευών, ο Αερομεταφορέας ευθύνεται για τη ζημία εκτός εάν έλαβε όλα τα εύλογα μέτρα για να αποφύγει τη ζημία ή ήταν αδύνατο να ληφθούν τέτοια μέτρα. Η ευθύνη για την καθυστέρηση των αποσκευών περιορίζεται μέχρι του ποσού των 1.000 ΕΤΔ (1.230 ΕΥΡΩ κατά προσέγγιση).

Καταστροφή, απώλεια ή φθορά των αποσκευών

Ο Αερομεταφορέας ευθύνεται για την καταστροφή, απώλεια ή φθορά των αποσκευών μέχρι του ποσού των 1.000 ΕΤΔ (1.230 ΕΥΡΩ κατά προσέγγιση). Εάν πρόκειται για καταγεγραμμένες αποσκευές, ο Αερομεταφορέας ευθύνεται ανεξαρτήτως πταίσματος, εκτός εάν οι αποσκευές ήταν ελαττωματικές. Εάν πρόκειται για μη καταγεγραμμένες αποσκευές, ο Αερομεταφορέας ευθύνεται μόνο εφόσον υπέχει πταίσμα.

Μεγαλύτερα όρια για τις αποσκευές

Οι επιβάτες μπορούν να επωφεληθούν από μεγαλύτερο όριο ευθύνης κάνοντας ειδική δήλωση το αργότερο στον έλεγχο των αποσκευών και πληρώνοντας ένα επιπρόσθετο τέλος.

Διαμαρτυρίες σχετικά με τις αποσκευές

Σε περίπτωση φθοράς, καθυστέρησης, απώλειας ή καταστροφής των αποσκευών, ο επιβάτης οφείλει να γράψει και να διαμαρτυρηθεί στον Αερομεταφορέα όσο το δυνατόν συντομότερα. Σε περίπτωση φθοράς καταγεγραμμένων αποσκευών, ο επιβάτης οφείλει να γράψει και να διαμαρτυρηθεί εντός επτά ημερών, και σε περίπτωση καθυστέρησης εντός 21 ημερών, των προθεσμιών αρχομένων από την ημερομηνία κατά την οποία οι αποσκευές τέθηκαν στη διάθεση του επιβάτη.

Ευθύνη των συμβαλλομένων και των πραγματικών Μεταφορέων

Εάν ο Αερομεταφορέας που όντως πραγματοποιεί την πτήση δεν είναι ο ίδιος με τον συμβαλλόμενο Αερομεταφορέα, ο επιβάτης έχει το δικαίωμα να απευθύνει διαμαρτυρία ή να αιτηθεί αποζημίωσης για τις ζημίες κατά οποιουδήποτε εκ των δύο. Εάν υπάρχει στο εισιτήριο το όνομα ή ο κωδικός ενός Αερομεταφορέα, πρόκειται για τον συμβαλλόμενο Αερομεταφορέα.

Χρονικό όριο δικαστικών ενεργειών

Οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια προκειμένου να διεκδικηθεί αποζημίωση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός δύο ετών από την ημερομηνία άφιξης του αεροσκάφους ή από την ημερομηνία κατά την οποία το αεροσκάφος όφειλε να έχει αφιχθεί.

Βάση των πληροφοριών

Η βάση των κανόνων που περιγράφησαν ανωτέρω είναι η Σύμβαση του Μόντρεαλ της 28 Μαΐου 1999, η οποία τέθηκε σε ισχύ στην Κοινότητα με τον Κανονισμό 2027/97 (όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 889/2002) και με την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης:

Πρόκειται για ανακοίνωση που απαιτείται από τον Κοινοτικό Κανονισμό 889/2002. Αυτή η ανακοίνωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση αιτήματος προς αποζημίωση ούτε ως βάση ερμηνείας των διατάξεων του Κανονισμού ή της Σύμβασης του Μόντρεαλ και δεν συνιστά μέρος της σύμβασης που καταρτίζετε εσείς με τον/τους Αερομεταφορέα/Αερομεταφορείς. Ο/Οι Αερομεταφορέας/Αερομεταφορείς δεν δεσμεύεται/δεσμεύονται για την ακρίβεια του περιεχομένου αυτής της ανακοίνωσης.