Γενικοί όροι μεταφοράς

Άρθρο Ι - Ορισμοί

Σχετικά με αυτούς τους όρους και εκτός εάν κάπου ορίζεται διαφορετικά, οι κατωτέρω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια. Συμφωνημένος τόπος στάθμευσης σημαίνει στάθμευση του επιβάτου στη διάρκεια του ταξιδιού σε σταθμό ο οποίος υπάρχει μεταξύ του τόπου αναχώρησης και του τόπου προορισμού όπως αυτός εμφανίζεται στο εισιτήριο ή στο σχέδιο του ταξιδιού. Αερομεταφορά

σημαίνει τη μεταφορά του επιβάτου και των αποσκευών του όπως προβλέπεται από την εφαρμοστέα διεθνή σύμβαση. Κωδικός του αερομεταφορέα σημαίνει τον Κωδικό που εκδίδει η ΙΑΤΑ ο οποίος προσδιορίζει κάθε αερομεταφορέα, μέλος αυτής της Ένωσης αποτελούμενος από δύο ή περισσότερα αλφαβητικά, αριθμητικά ή αριθμοαλφαβητικά χαρακτηριστικά τα οποία εμφανίζονται στο εισιτήριο. Εξουσιοδοτημένος πράκτορας σημαίνει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο από τον μεταφορέα στην πώληση αεροπορικών εισιτηρίων για τις υπηρεσίες του, ή για τις υπηρεσίες άλλου μεταφορέα, εάν ο εν λόγω πράκτορας είναι κατ' αυτόν τον τρόπο εξουσιοδοτημένος. Αποσκευές σημαίνει τα προσωπικά αντικείμενα που συνοδεύουν τους επιβάτες στη διάρκεια του ταξιδίου. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, ο όρος περιλαμβάνει τόσο της ηλεγμένες αποσκευές όσο και τις μη ηλεγμένες. Ελεγχος αποσκευών σημαίνει το στέλεχος αναγνώρισης που εκδίδεται από τον μεταφορέα, και επισυνάπτεται στο εισιτήριο το οποίο χαρακτηρίζει τη μεταφορά ηλεγμένων αποσκευών. Απόδειξη αναγνώρισης αποσκευών ή ετικέττα αναγνώρισης σημαίνει μία ετικέττα που εκδίδεται από τον μεταφορέα, προς τον μοναδικό σκοπό του προσδιορισμού ηλεγμένων αποσκευών και η οποία περιλαμβάνει ένα τμήμα που επικολλάται στις αποσκευές (Baggage Tag) και ένα άλλο τμήμα το οποίο παρέχεται στον επιβάτη για την ταυτοποίηση των αποσκευών (Baggage check). Δικαιούχος (βλ. πρόσωπο δικαιούμενο αποζημίωσης) Αερομεταφορέας σημαίνει την AIR FRANCE ή άλλο αερομεταφορέα του οποίου ο Κωδικός αναγνώρισης εμφανίζεται πάνω στο εισιτήριο ή πάνω σε ένα εισιτήριο διαδοχικής μεταφοράς. Συμβόλαιο ναύλωσης Σημαίνει την μεταφορά όπου ο συμβατικός μεταφορέας αναθέτει σε άλλο μεταφορέα (πραγματικό μεταφορέα) την ευθύνη για την εκτέλεση ολόκληρης ή μέρους της μεταφοράς και επίσης σημαίνει την εμπορική συμφωνία κατά την οποία κάθε άλλο μέρος το οποίο έχει συμβληθεί με τον επιβάτη (π.χ. ο tour operator) αναθέτει στον μεταφορέα την εκτέλεση όλου ή μέρους της μεταφοράς. Ελεγμένες αποσκευέςΣημαίνει αποσκευές των οποίων ο μεταφορέας έχει τη φύλαξη, και για τις οποίες έχει εκδοθεί έντυπο αναγνώρισης Προθεσμία ελέγχου εισιτηρίων Σημαίνει το χρονικό όριο όπως αυτό ορίζεται για κάθε πτήση, πριν από το οποίο ο επιβάτης πρέπει να έχει διεκπεραιώσει τον έλεγχο του εισιτηρίου του και να έχει λάβει την κάρτα επιβίβασης. Από κοινού εκμετάλλευση πτήσης ('Code Share Flight') Σημαίνει μία πτήση η οποία γίνεται από έναν αερομεταφορέα ο οποίος μπορεί να είναι αυτός με τον οποίο ο επιβάτης συνήψε τη σύμβαση (συμβατικός μεταφορέας) ή άλλος μεταφορέας (μεταφορέας που παρέχει τη δυνατότητα πτήσης ή πραγματικός μεταφοράς ) με τον οποίο ο συμβατικός μεταφορέας έχει συνδέσει τον κωδικό του. Κοινοτικός μεταφορέας Σημαίνει τον αερομεταφορέα ο οποίος έχει ισχύουσα άδεια λειτουργίας που εκδόθηκε από κράτος – μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κοινοτικού Κανονισμού αριθμ. 2407/92 της 23.7.92. Εισιτήριο διαδοχικής μεταφοράς Σημαίνει το εισιτήριο που εκδίδεται εν συνδυασμώ προς άλλο εισιτήριο τα οποία μαζί αποτελούν ενιαία σύμβαση μεταφοράς. Σύμβαση μεταφοράς Σημαίνει δηλώσεις και όρους που είναι συνημμένοι στο εισιτήριο ή στο δρομολόγιο και την απόδειξη (μνημόνιο του ταξιδίου) οι οποίες προσδιορίζονται ως σύμβαση και οι οποίες ενσωματώνουν αυτούς τους γενικούς όρους μεταφοράς καθώς και τις υποδείξεις προς τους επιβάτες. Σύμβαση Σημαίνει τις εφαρμοστέες α) Σύμβαση για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων σχετικών με τη Διεθνή Αερομεταφορά, η οποία υπεγράφη στη Βαρσοβία 12.10.1929 β) το Πρωτόκολλο της Χάγης της 28.9.1955 το οποίο τροποποίησε τη Σύμβαση της Βαρσοβίας γ) τη Συμπληρωματική Σύμβαση της Γουαδαλαχάρα της 28.9.1961 δ) τα Πρωτόκολλα του Μόντρεαλ 1,2 και 4 του 1975 τα οποία τροποποίησαν τη Σύμβαση της Βαρσοβίας ε) τη Σύμβαση για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων για τη Διεθνή Αερομεταφορά που υπεγράφη στο Μόντρεαλ 28.5.1999. Απόκομμα Σημαίνει ένα έντυπο απόκομμα ή ένα ηλεκτρονικό απόκομμα καθένα των οποίων φέρει το όνομα του επιβάτη ο οποίος πρόκειται να ταξιδέψει με την πτήση που αναφέρεται στο Απόκομμα. Ζημία Περιλαμβάνει τη βλάβη η οποία προκλήθηκε σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης, την οποία υπέστη ο επιβάτης ή η οποία προήλθε από μία καθυστέρηση, ολοκληρωτική ή μερική απώλεια, ή κάποια άλλη βλάβη η οποία προέκυψε από την αερομεταφορά, όπως ορίζεται παρακάτω, ή η οποία βρίσκεται σε απευθείας σε σχέση με αυτήν. Οι ημέρες Σημαίνουν τις ημερολογιακές ημέρες οι οποίες περιλαμβάνουν τις 7 ημέρες της εβδομάδος, εννοουμένου ότι στην περίπτωση αποστολής μηνύματος, η ημέρα της αποστολής δεν συμπεριλαμβάνεται και ότι προκειμένου να κριθεί η ισχύς του εισιτηρίου, η ημέρα έκδοσης ή ημέρα αναχώρησης δεν υπολογίζονται. Ηλεκτρονικό απόκομμα Σημαίνει το ηλεκτρονικό απόκομμα πτήσης ή άλλο έγγραφο της ίδιας αξίας, το οποίο αποθηκεύεται σε ψηφιακή μορφή στο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων του αερομεταφορέα. Ηλεκτρονικό εισιτήριο Σημαίνει το εισιτήριο το οποίο τηρείται από τον μεταφορέα ή εάν ζητηθεί από ένα ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων και το οποίο αποδεικνύεται από το μνημόνιο ταξιδίου (επίσης αποκαλούμενο Δρομολόγιο και απόδειξη) το οποίο εκδίδεται από τον αερομεταφορέα ή επ ονόματι του, από το ηλεκτρονικό απόκομμα πτήσης ή κάθε άλλο έγγραφο το οποίο έχει την ίδια αξία. Ναύλος Σημαίνει τον ναύλο, τα έξοδα και τους αντίστοιχους γενικούς όρους μεταφοράς που γνωστοποιούνται από έναν μεταφορέα στη Κυβέρνηση που το απαιτεί. Ο ναύλος περιλαμβάνει επίσης φόρους, εφόσον ο νόμος το προβλέπει. Απόκομμα πτήσης Σημαίνει το τμήμα του εισιτηρίου, το οποίο χαρακτηρίζεται 'ισχύει για μεταφορά' ή προκειμένου για ηλεκτρονικά εισιτήρια, το ηλεκτρονικό απόκομμα που αποδεικνύει τα ακριβή σημεία μεταξύ των οποίων ο επιβάτης πρέπει να μεταφερθεί. Ανωτέρα βία Σημαίνει συνθήκες άσχετες με το πληττόμενο μέρος οι οποίες είναι έκτακτες και απρόβλεπτες, οι συνέπειες των οποίων δεν θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί παρόλη τη μέριμνα και την προσοχή η οποία ήθελε καταβληθεί. IATA Διεθνής Ένωση Αερομεταφορέων) Σημαίνει τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορέων η οποία ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1945 στο Μόντρεαλ, σκοπός της οποίας είναι η ενθάρρυνση της ανάπτυξης ασφαλούς, τακτικής και οικονομικής αερομεταφοράς και η προώθηση των υπηρεσιών αερομεταφοράς και η μελέτη των σχετικών προβλημάτων. Εσωτερικές ή εγχώριες πτήσεις Σημαίνουν πτήσεις για τις οποίες ο τόπος αναχώρησης και άφιξης είναι στο ίδιο κράτος με εδαφική συνέχεια. Διεθνείς συμβάσεις (ΙΙΑ και ΜΙΑ) της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορέων Σημαίνουν συμφωνίες μεταξύ των αερομεταφορέων σχετικά με την ευθύνη οι οποίες υπεγράφησαν 31 Οκτωβρίου 1995 στη Κuala Lubur (IIA) και 3 Απριλίου 1996 στο Μόντρεαλ (ΜΙΑ) οι οποίες εφαρμόζονται από τους μεταφορείς που υπήρξαν μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορέων (ΙΑΤΑ) από την 1 Απριλίου 1997 και οι οποίες συνάπτονται στο νομικό πλαίσιο των πηγών του Διεθνούς Δικαίου που αφορούν την ευθύνη της μεταφοράς και οι οποίες αναφέρονται στα σημεία (α) μέχρι (δ) του όρου "Convention" που αναφέρεται παρακάτω. Διεθνής πτήση Σημαίνει όπως ορίζεται από τη Διεθνή Σύμβαση κάθε πτήση της οποίας ο τόπος αναχώρησης και το τόπος άφιξης και ενδεχομένως ο τόπος στάθμευσης ευρίσκονται στο έδαφος τουλάχιστον δύο κρατών τα οποία είναι μέλη της Διεθνούς Συμβάσεως με την επιφύλαξη σταθμεύσεων ή αλλαγών αεροσκαφών ή εντός ενός μόνο κράτους εφόσον προβλέπεται στάθμευση σε άλλο κράτος ασχέτως του εάν αυτό το κράτος είναι ή όχι μέλος της Συμβάσεως. Δρομολόγιο και απόδειξη (βλ. μνημόνιο ταξιδίου) Επιβάτης (ες) Σημαίνει κάθε πρόσωπο με εξαίρεση τα μέλη του πληρώματος το οποίο μεταφέρεται ή πρόκειται να μεταφερθεί με αεροσκάφος και το οποίο κατέχει εισιτήριο . Απόκομμα επιβάτη ή απόδειξη επιβάτη Σημαίνει το τμήμα του εισιτηρίου το οποίο εκδίδεται από το μεταφορέα ή επ' ονόματί του το οποίο χαρακτηρίζεται ως τοιούτο και πρέπει να διατηρείται από τον επιβάτη. Επιβάτες μειωμένης κινητικότητας Σημαίνει πρόσωπο του οποίου η κινητικότητα είναι μειωμένη κατά τη μεταφορά, εξαιτίας φυσικής αδυναμίας των (των αισθήσεων, κινητικότητα μόνιμη ή προσωρινή) πνευματικής αδυναμίας, ηλικίας ή άλλης αιτίας ανικανότητας και των οποίων η κατάσταση απαιτεί ειδική προσοχή και προσαρμογή, στις ανάγκες τους, όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται στους επιβάτες Πρόσωπα δικαιούμενα αποζημίωσης Σημαίνει επιβάτη ή άλλο πρόσωπο το οποίο μπορεί να αξιώσει αποζημίωση για λογαριασμό του επιβάτου, σύμφωνα με τον εφαρμοστέο νόμο. Σιδηροδρομική, θαλάσσια ή οδική μεταφορά Σημαίνει συνδυασμένη μεταφορά, όπου η αεροπορική μεταφορά και τα άλλα είδη μεταφοράς πωλούνται από κοινού και παρέχονται κάτω από διαφορετικά συστήματα ευθύνης. Κράτηση Σημαίνει το γεγονός ότι ο επιβάτης είναι κάτοχος εισιτηρίου ή άλλου αποδεικτικού από το οποίο προκύπτει ότι η κράτηση έγινε δεκτή και ότι έχει καταχωριθεί από τον αερομεταφορέα ή τον διοργανωτή εκδρομών. Προγράμματα ή δείκτες προγραμμάτων Σημαίνει τον κατάλογο με τους χρόνους των αναχωρήσεων και αφίξεων του αεροσκάφους όπως εμφανίζονται στους οδηγούς δρομολογίων που δημοσιεύει ο μεταφορέας ή δημοσιεύονται κατ' εντολή του ή όπως αυτές τίθενται εις γνώση του κοινού με ηλεκτρονικά μέσα. Αντικείμενα επικίνδυνα για την ασφάλεια Σημαίνουν όλα τα αντικείμενα τα οποία για λόγους ασφαλείας δεν μπορούν να μεταφερθούν, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Ειδική Δήλωση Ενδιαφέροντος Σημαίνει τη Δήλωση που υποβάλει ο Επιβάτης όταν παραδίδει τις αποσκευές του προς έλεγχο, η οποία ορίζει μία αξία ανώτερη από το καθορισμένο όριο ευθύνης που θέτει η Σύμβαση, σχετικά με τον ισχύοντα νόμο. Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα Σημαίνει μία μονάδα υπολογισμού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου της οποίας η αξία προσδιορίζεται περιοδικά από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επί τη βάσει των τιμών διαφόρων σχετικών νομισμάτων. Σταθμεύσεις Σημαίνει τα σημεία με εξαίρεση τα σημεία αναχώρησης και άφιξης, τα οποία στο εισιτήριο εμφανίζονται ή αναφέρονται στο δρομολόγιο ως σταθμεύσεις προβλεπόμενες στο δρομολόγιο του επιβάτη. Εισιτήριο Σημαίνει ένα ισχύον έγγραφο το οποίο θεμελιώνει το δικαίωμα μεταφοράς υπό τη μορφή ενός ατομικού ή ομαδικού αποδεικτικού μεταφοράς το οποίο μπορεί να συμπληρούται από ένα απόκομμα αποσκευών ή μία φόρμα αναγνώρισης ηλεγμένων αποσκευών ή με ισοδύναμα μέσα σε άυλη μορφή συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής, το οποίο εκδίδεται ή παρέχεται με εξουσιοδότηση για έκδοση από τον αερομεταφορέα ή τον εξουσιοδοτημένο ταξιδιωτικό πράκτορα. Το εισιτήριο αποδεικνύει τη σύμβαση μεταφοράς, συμπεριλαμβάνει τα αποκόμματα πτήσης, τα αποκόμματα του ταξιδιώτη, ανακοινώσεις προς τους επιβάτες και ενσωματώνει αυτούς τους γενικούς όρους μεταφοράς. Μνημόνιο ταξιδίου (επίσης δρομολόγιο και απόδειξη) Σημαίνει ένα ή περισσότερα έγγραφα τα οποία ο μεταφορέας χορηγεί στον επιβάτη, όπου ο επιβάτης χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο το οποίο φέρει το όνομά του, πληροφορίες για την πτήση και ανακοινώσεις προς τους επιβάτες. Το μνημόνιο ταξιδίου μπορεί επίσης να χαρακτηρίζεται ως δρομολόγιο και απόδειξη. Μη ηλεγμένες αποσκευές ή χειραποσκευές. Σημαίνει όλες τις αποσκευές πλην των ηλεγμένων. Αυτού του είδους οι αποσκευές παραμένουν στη φύλαξη του επιβάτη.

Άρθρο ΙΙ - Πεδίο εφαρμογής

1. Γενικοί όροι

α) Οι όροι της Σύμβασης Μεταφοράς, είναι αυτοί στους οποίους αναφέρεται το εισιτήριο του επιβάτη. Σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων 2 και 4 κατωτέρω, αυτοί οι γενικοί όροι μεταφοράς εφαρμόζονται σε όλες τις πτήσεις ή τμήματα των πτήσεων στις οποίες εμφανίζεται ο κωδικός της ΑIR FRANCE στο σημείο του εισιτηρίου που αναφέρεται ' μεταφορέας' ή στο σχετικό απόκομμα. β) Οι Γενικοί όροι μεταφοράς εφαρμόζονται επίσης σε μεταφορές δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο εκτός εάν άλλως ορίζεται στη Σύμβαση μεταφοράς ή σε κάποιο άλλο συμβατικό έγγραφο που συνδέει την ΑIR FRANCE με τον επιβάτη.

γ) Ολόκληρη η μεταφορά διέπεται από τους γενικούς όρους μεταφοράς και τους κανονισμούς του μεταφορέα που ισχύουν για το ναύλο κατά τον χρόνο έκδοσης του εισιτηρίου ή εάν αυτή η ημερομηνία δεν προσδιορίζεται, κατά το χρόνο έναρξης της μεταφοράς σύμφωνα με το πρώτο απόκομμα εισιτηρίου.

δ) Αυτοί οι Γενικοί όροι μεταφοράς έχουν διατυπωθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση του Μόντρεαλ της 28.5.1999 και τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς νόμους. 2.Ναυλώσεις

Εάν η μεταφορά εκτελείται σύμφωνα με Σύμβαση Ναύλωσης, αυτοί οι όροι εφαρμόζονται μόνο στην έκταση που είναι συνημμένοι, ενσωματωμένοι, ή αναφέρονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη Σύμβαση Ναύλωσης ή στο εισιτήριο. 3. Κοινή εκμετάλλευση

Ορισμένες πτήσεις ή υπηρεσίες παρεχόμενες από τον μεταφορέα, υπόκεινται σε μία σύμβαση κοινής εκμετάλλευσης με άλλους αερομεταφορείς. Στις περιπτώσεις αυτές ένας μεταφορέας διαφορετικός αυτού που αναφέρεται στο εισιτήριο (με τον οποίο ενδεχομένως ο επιβάτης έκανε την κράτησή του) μπορεί να διεκπεραιώσει τις εναέριες υπηρεσίες. Εάν έχουν εφαρμογή τέτοιες ρυθμίσεις ο επιβάτης θα ενημερωθεί για την ιδιότητα αυτού του μεταφορέα κατά το χρόνο της κράτησης ή το αργότερο κατά τη διάρκεια του ελέγχου αποσκευών. Αυτοί οι Όροι Μεταφοράς ισχύουν και γι' αυτό το είδος μεταφοράς. 4. Κατισχύον δίκαιο

Αυτοί οι Γενικοί Όροι μεταφοράς, εφαρμόζονται στην έκταση που δεν αντίκεινται στον ισχύοντα νόμο ή τους υποβληθέντες ναύλους, οπότε ο ισχύων νόμος ή οι ναύλοι κατισχύουν. Η ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων διατάξεων αυτών των Γενικών Όρων μεταφοράς δεν θίγουν την ισχύ των υπολοίπων όρων.

Άρθρο ΙΙΙ - Εισιτήρια

1. Γενικοί όροι α) Το εισιτήριο αποδεικνύει μέχρι αποδείξεως του εναντίου, την κατάρτιση και το περιεχόμενο μιας Σύμβασης Μεταφοράς μεταξύ του μεταφορέα και του επιβάτη του οποίου το όνομα εμφανίζεται στο εισιτήριο.

β) Οι υπηρεσίες μεταφοράς παρέχονται μόνο στον επιβάτη που μνημονεύεται στο εισιτήριο. Ο μεταφορέας επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ελέγξει την ταυτότητα του επιβάτου.

γ) Το εισιτήριο δεν είναι μεταβιβάσιμο με την επιφύλαξη του εν ισχύει νόμου, ιδίως σχετικά με πακέτα διακοπών. Εάν ένα πρόσωπο διαφορετικό αυτού που πρέπει να ταξιδεψει εμφανίσει ένα εισιτήριο μεταφοράς ή ένα εισιτήριο προς επανείσπραξη, ο μεταφορέας δεν ευθύνεται εάν ενεργών καλόπιστα μεταφέρει ή αποζημιώνει το πρόσωπο που εμφανίζει το εισιτήριο.

δ) Ορισμένα εισιτήρια τα οποία πωλούνται με μειωμένο ναύλο, δεν δικαιούνται επιστροφής εν μέρει ή εν όλω. Εναπόκειται στον επιβάτη να μελετήσει τους εφαρμοστέους όρους σχετικά με τη χρήση του εισιτηρίου του και όπου είναι δυνατόν να προβεί στην κατάλληλη ασφάλιση προς κάλυψη των καταστάσεων οι οποίες θα μπορούσαν να ακυρώσουν το ταξίδι.

ε) Εάν ο επιβάτης κατέχει ένα εισιτήριο, όπως αυτό περιγράφεται στην παρ. 4 ανωτέρω, το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί και εφόσον είναι αδύνατον σ' αυτόν να ταξιδέψει για λόγους ανωτέρας βίας, όπως ορίζονται αυτοί στο άρθρο Ι ο μεταφορέας θα πιστώσει τον επιβάτη με το ποσό του μη επιστρεφόμενου εισιτηρίου για ένα διαδοχικό ταξίδι και με την επιφύλαξη των ευλόγων διαχειριστικών τελών υπό τον όρο ότι ο επιβάτης πληροφορεί τον μεταφορέα το νωρίτερο δυνατόν προ της ημέρας της πτήσεως και παρέχει αποδείξεις της συνδρομής της ανωτέρας βίας.

στ) Δεδομένου ότι το εισιτήριο υπόκειται σε υποχρεωτικούς τυπικούς όρους, αυτό παραμένει πάντοτε στην κυριότητα του εκδίδοντος μεταφορέα.

ζ) Με εξαίρεση τα ηλεκτρονικά εισιτήρια οι επιβάτες μπορούν μόνο να μεταφερθούν εφόσον είναι σε θέση να παρουσιάσουν εν ισχύει εισιτήριο το οποίο περιλαμβάνει το απόκομμα που ανταποκρίνεται στην πτήση και όλα τα άλλα αποκόμματα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί καθώς και το απόκομμα επιβάτη. Επιπλέον ένα εισιτήριο το οποίο έχει καταστραφεί, ή έχει τροποποιηθεί από πρόσωπο άλλο πλην του μεταφορέος, ή ενός εξουσιοδοτημένου ταξιδιωτικού πράκτορα, δεν ισχύει για μεταφορά. Για ηλεκτρονικά εισιτήρια οι επιβάτες πρέπει να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους και μπορούν να μεταφερθούν μόνο με μία πτήση εφόσον το ηλεκτορνικό εισιτήριο έχει εκδοθεί στο όνομά τους.

η) Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής, όλου ή μέρους του εισιτηρίου, ή εφόσον δεν παρουσιάζεται εισιτήριο που περιλαμβάνει το απόκομμα του επιβάτου και όλα τα μη χρησιμοποιηθέντα αποκόμματα πτήσης, ο μεταφορέας θα αντικαταστήσει εάν ζητηθεί από τον επιβάτη, ολόκληρο ή μέρος αυτού του εισιτηρίου. Η αντικατάσταση θα γίνει με τη μορφή ενός νεοεκδοθέντος εισιτηρίου υπό τον όρο ότι όταν θα υποβληθεί το αίτημα ο μεταφορέας έχει απόδειξη της έκδοσης ενός ισχύοντος εισιτηρίου για τις σχετικές πτήσεις και ο επιβάτης παρέχει εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη του να αποζημιώσει τον μεταφορέα σε περίπτωση κακόπιστης χρήσης του εισιτηρίου και εντός των ορίων της τιμής αυτού για όλα τα τέλη και τις δαπάνες που προκλήθηκαν εξ αιτίας αυτής της κακόπιστης χρήσης. Δεν υφίσταται δικαίωμα επανείσπραξης εάν τα τέλη και οι δαπάνες προκλήθηκαν από υπαιτιότητα του μεταφορέα. Τέλος ο μεταφορέας που εκδίδει το εισιτήριο μπορεί να χρεώσει τον πελάτη για εύλογα διαχειριστικά τέλη, προκειμένου να επανεκδώσει το εισιτήριο του επιβάτη εκτός εάν η απώλεια ή ζημία προκλήθηκε από υπαιτιότητα του μεταφορέα ή του ταξιδιωτικού πράκτορα.

θ) Εάν η απόδειξη η αναφερομένη στην παρ. η ανωτέρω δεν παρέχεται η εάν ο επιβάτης αρνείται να αναλάβει να αποζημιώσει τον μεταφορέα, ο μεταφορέας ο οποίος εκδίδει το εισιτήριο μπορεί να υποχρεώσει τον επιβάτη να πληρώσει ολόκληρο το τίμημα του εισιτηρίου αντικατάστασης. Αυτό το ποσό θα επιστραφεί όταν ο μεταφορέας λάβει αποδείξεις ότι το απολεσθέν ή καταστραφέν εισιτήριο δεν χρησιμοποιήθηκε καθόν χρόνο ίσχυε, ή εάν κατά την ίδια χρονική περίοδο, ο επιβάτης ανευρίσκει το αρχικό εισιτήριο και το παραδίδει στον μεταφορέα.

ι) Είναι ευθύνη του επιβάτη να λάβει όλα τα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το εισιτήριο δεν θα χαθεί ούτε θα κλαπεί.

ια) Εάν ένας επιβάτης επωφελείται έκπτωσης του ναύλου ή ναύλου που υπόκειται σε ειδικούς όρους, ο επιβάτης πρέπει να είναι σε θέση καθ΄ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού να παρέχει τα κατάλληλα υποστηρικτικά έγγραφα και να αποδεικνύει την εγκυρότητά τους. 2. Περίοδος ισχύος

α) Εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο εισιτήριο ή στους παρόντες Γενικούς Όρους Μεταφοράς ή εάν υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τους ναύλους που επηρεάζουν την περίοδο ισχύος του εισιτηρίου σύμφωνα με τα ορισθέντα στο εισιτήριο, το εισιτήριο είναι έγκυρο για τη μεταφορά: - για ένα έτος από την ημερομηνία εκδόσεως του εισιτηρίου, ή - για ένα έτος από την ημερομηνία χρήσης του πρώτου αποκόμματος, εφόσον η χρήση αυτή πραγματοποιείται εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου.

β) Εάν κάποιος επιβάτης αδυνατεί να ταξιδέψει κατά την περίοδο ισχύος του εισιτηρίου, επειδή κατά τον χρόνο που ο επιβάτης αιτείται την κράτηση σε πτήση, ο αερομεταφορέας δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την αιτούμενη από τον επιβάτη κράτηση, η ισχύς τού εν λόγω εισιτηρίου επεκτείνεται ή το εισιτήριο θεμελιώνει αίτημα επιστροφής χρημάτων, κάτω από τις προϋποθέσεις που θέτει το Άρθρο Χ ως κάτωθεν.

γ) Εάν μετά την έναρξη του ταξιδιού, ο επιβάτης εμποδίζεται για λόγους υγείας να συνεχίσει το ταξίδι του εντός της περιόδου ισχύος του εισιτηρίου, ο αερομεταφορέας μπορεί να επεκτείνει την ισχύ του εισιτηρίου με την προσκόμιση του κατάλληλου ιατρικού πιστοποιητικού, μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία ο επιβάτης είναι ξανά σε θέση να ταξιδέψει ή μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία διατίθεται για πρώτη φορά πτήση. Η εν λόγω επέκταση της ισχύος του εισιτηρίου άρχεται αποκλειστικά από το σημείο διακοπής του ταξιδιού και εφαρμόζεται για μεταφορά στη θέση για την οποία κατεβλήθη ο ναύλος. Εάν τα μη χρησιμοποιημένα αποκόμματα πτήσης περιλαμβάνουν έναν ή περισσότερους συμφωνημένους σταθμούς, η ισχύς του εισιτηρίου μπορεί να επεκταθεί από την ημερομηνία που φέρει το υποβληθέν ιατρικό πιστοποιητικό για τρεις μήνες κατ΄ ανώτερο όριο. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο αερομεταφορέας επεκτείνει την ισχύ των εισιτηρίων των άμεσων μελών της οικογένειας του επιβάτη που τον συνοδεύουν.

δ) Σε περίπτωση θανάτου ενός επιβάτη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τα εισιτήρια των προσώπων που συνοδεύουν τον θανόντα μπορεί να υποστούν τροποποιήσεις, είτε με την επιβολή του προαπαιτούμενου της ελάχιστης διαμονής είτε με την επέκταση της ισχύος των εν λόγω εισιτηρίων. Σε περίπτωση θανάτου ενός άμεσου μέλους της οικογένειας του επιβάτη του οποίου το ταξίδι ξεκίνησε, η ισχύς του εισιτηρίου του επιβάτη και των εισιτηρίων των υπόλοιπων μελών της οικογένειας που ταξιδεύουν μαζί του μπορεί να υποστεί τροποποιήσεις κατά τον ίδιο τρόπο.

ε) Οποιαδήποτε τροποποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο (δ) ως άνω μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν προσκομίσεως έγκυρου πιστοποιητικού θανάτου. Οποιαδήποτε επέκταση της ισχύος του εισιτηρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα πέντε ημέρες (45) από την ημερομηνία θανάτου. 3. Σειρά χρήσης των αποκομμάτων

α) Ένα εισιτήριο ισχύει για τη μεταφορά που καθορίζεται σε αυτό, από το σημείο αναχώρησης μέχρι το σημείο άφιξης μέσω οποιουδήποτε σταθμού που προγραμματίστηκε κατά την αγορά του εισιτηρίου. Ο ναύλος που κατέβαλε ο επιβάτης αντιστοιχεί στο δρομολόγιο που φαίνεται στο εισιτήριο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης Μεταφοράς που συνήφθη μεταξύ του αερομεταφορέα και του επιβάτη. Το εισιτήριο δεν θα γίνει δεκτό και θα απολέσει την ισχύ του εάν τα αποκόμματα πτήσης δεν χρησιμοποιηθούν με τη σειρά με την οποία εκδόθηκαν.

β) Αλλαγή του σημείου αναχώρησης ή άφιξης του ταξιδιού από τον επιβάτη (π.χ. εάν ο επιβάτης δεν κάνει χρήση του πρώτου αποκόμματος) μπορεί να έχει ως συνέπεια την αλλαγή του ναύλου. Πάρα πολλοί ναύλοι ισχύουν μόνο για τις ημερομηνίες και για τις πτήσεις που ορίζονται στο εισιτήριο. Οι εν λόγω ναύλοι μπορούν να αλλάξουν υποκείμενοι στην καταβολή πρόσθετου τέλους, όπου κάτι τέτοιο προβλέπεται.

 1. Αλλαγές κατόπιν αιτήματος του επιβάτη

α) Εάν ο επιβάτης επιθυμεί να αλλάξει όλο ή μέρος του ταξιδιού του, οφείλει κατ΄ αρχάς να επικοινωνήσει με τον αερομεταφορέα. Ο ναύλος θα υπολογιστεί εκ νέου και ο επιβάτης θα έχει τη δυνατότητα να αποδεχτεί τη νέα τιμή ή να εμμείνει στην αρχική συμφωνία μεταφοράς όπως αυτή καθορίζεται στο εισιτήριο.

Εάν ο επιβάτης πρέπει να αλλάξει το εισιτήριό του εξαιτίας λόγου που συνιστά ανωτέρα βία, όπως η τελευταία ορίζεται στο Άρθρο Ι και για την οποία θα του ζητηθεί να παρέχει απόδειξη, ο επιβάτης οφείλει να επικοινωνήσει όσο το δυνατόν συντομότερα με τον αερομεταφορέα, ο οποίος οφείλει να καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει τη μεταφορά μέχρι τον επόμενο σταθμό ή μέχρι τον προορισμό του επιβάτη, άνευ αλλαγής του ναύλου.

β) Εάν ο επιβάτης αλλάξει το ταξίδι του χωρίς τη συγκατάθεση του αερομεταφορέα, ο αερομεταφορέας θα προσαρμόσει τον ναύλο υπό το φως αυτής της αλλαγής. Ο επιβάτης οφείλει να καταβάλει τη διαφορά μεταξύ του ναύλου που αντιστοιχεί στο ταξίδι για το οποίο αρχικά έγινε κράτηση και της τιμής του νέου ταξιδιού. Εάν ο νέος ναύλος είναι μικρότερος από τον προηγούμενο ναύλο, ο αερομεταφορέας οφείλει να επιστρέψει τη διαφορά, τα παλαιά αποκόμματα ωστόσο δεν έχουν πια αξία σε καμία περίπτωση.

γ) Κάθε απόκομμα πτήσης ισχύει για μεταφορά στη θέση που ορίζεται στο εισιτήριο και για την ημερομηνία και την πτήση που αντιστοιχεί στην πραγματοποιούμενη κράτηση. Εάν ένα απόκομμα εκδόθηκε αρχικά χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένη κράτηση, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια κράτηση σύμφωνα με τους ισχύοντες ναύλους και εντός του ορίου των θέσεων που διατίθενται στην πτήση για την οποία ζητήθηκε η κράτηση. 4. Ταυτοποίηση του αερομεταφορέα

Η ταυτότητα του αερομεταφορέα μπορεί να φαίνεται στο εισιτήριο ως συντομογραφία, με τη μορφή του Κωδικού Μεταφορέα (όπως ορίζεται στο Άρθρο Ι) ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή. Η διεύθυνση του αερομεταφορέα προορίζεται να είναι αυτή του καταχωρημένου γραφείου του ή η βασική επαγγελματική του κατοικία.

Άρθρο IV – Ναύλοι, φόροι, τέλη και Χρεώσεις

1. Ναύλοι

Εκτός αν άλλως ορίζεται, οι ναύλοι εφαρμόζονται μόνο στη μεταφορά από το αεροδρόμιο στο σημείο αναχώρησης μέχρι το αεροδρόμιο στο σημείο άφιξης. Οι ναύλοι δεν περιλαμβάνουν την επίγεια μεταφορά μεταξύ των αεροδρομίων και μεταξύ των αεροδρομίων και των τερματικών σταθμών των πόλεων.

Ο ναύλος υπολογίζεται βάσει των ισχυόντων κατά την ημερομηνία αγοράς του εισιτηρίου ναύλων, για το ταξίδι που έχει προγραμματιστεί κατά τις ημερομηνίες και για το δρομολόγιο που αναγράφονται στο εν λόγω εισιτήριο. Οποιαδήποτε αλλαγή στο δρομολόγιο ή στην ημερομηνία του ταξιδιού μπορεί να έχει επίπτωση στον ναύλο που εφαρμόζεται.

Οι ναύλοι που εφαρμόζονται είναι αυτοί που δημοσιεύονται από τον αερομεταφορέα ή υπολογίζονται βάσει αυτών, σύμφωνα με τους κανονισμούς περί ναύλων, που ισχύουν για την πτήση που αναγράφεται στο εισιτήριο και κατά την ημερομηνία αγοράς του εισιτηρίου, και εφαρμόζονται από το σημείο αναχώρησης μέχρι του σημείου άφιξης και για δεδομένη θέση μεταφοράς.

Εκτός αν άλλως προβλέπεται στη Σύμβαση Μεταφοράς ή σε άλλο συμβατικό έγγραφο, οι ναύλοι εφαρμόζονται αποκλειστικά στο ταξίδι που ορίζεται στην ως άνω Σύμβαση ή στο ως άνω έγγραφο. 2. Τέλη, φόροι και χρεώσεις

Όλα τα τέλη, οι φόροι και οι χρεώσεις που επιβάλλονται από τις Κυβερνήσεις, από άλλες αρχές ή από τον έχοντα την εκμετάλλευση του αεροδρομίου καταβάλλονται από τον επιβάτη. Όταν αγοράζουν το εισιτήριό τους, οι επιβάτες ενημερώνονται για τα εν λόγω τέλη, τους φόρους και τις χρεώσεις, που επιβάλλονται επιπλέον των ναύλων και στις περισσότερες περιπτώσεις αναγράφονται ξεχωριστά στο εισιτήριο. Τα ως άνω τέλη, οι φόροι και οι χρεώσεις μπορεί να προκύπτουν πρώτη φορά ή να αυξάνονται μετά την ημερομηνία αγοράς του εισιτηρίου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο επιβάτης οφείλει να καταβάλει το ποσό που αναλογεί. Αντιστρόφως, εάν τα τέλη, οι φόροι και οι χρεώσεις μειωθούν ή καταργηθούν, θα δοθεί στον επιβάτη επιστροφή χρημάτων για το μειωμένο ή καταργούμενο ποσό. 3. Νόμισμα της Πληρωμής

Οι ναύλοι, οι φόροι, τα τέλη και οι χρεώσεις καταβάλλονται στο νόμισμα της χώρας στην οποία το εισιτήριο αγοράστηκε, εκτός εάν ο αερομεταφορέας ή εξουσιοδοτημένος του πράκτορας έχουν ορίσει διαφορετικό νόμισμα κατά την αγορά του εισιτηρίου ή πριν από αυτή (π.χ. εξαιτίας της μη μετατροπής του τοπικού νομίσματος). Περαιτέρω, ο αερομεταφορέας μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια να δέχεται πληρωμές σε άλλο νόμισμα.

Άρθρο V - Κρατήσεις

1. Προϋποθέσεις Κρατήσεων

(α) Οι Κρατήσεις δεν επιβεβαιώνονται παρά μόνον αφότου γίνουν δεκτές και καταγραφούν από τον Μεταφορέα ή τον Εξουσιοδοτημένο του Πράκτορα στο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων. Εάν ζητηθεί, ο Μεταφορέας μπορεί να παρέχει επιβεβαίωση της Κράτησης. (β) Ορισμένοι Ναύλοι υπόκεινται σε όρους που περιορίζουν ή αποκλείουν τη δυνατότητα τροποποίησης ή ακύρωσης των Κρατήσεων.

2. Προθεσμία Έκδοσης Εισιτηρίων

Η Κράτηση Επιβάτη μπορεί να ακυρωθεί και η θέση να δοθεί σε άλλον Επιβάτη, εάν ο Επιβάτης δεν έχει καταβάλει το αντίτιμο του Εισιτηρίου του εντός της προθεσμίας που τίθεται, όπως ανακοινώνεται από τον Μεταφορέα ή τον Εξουσιοδοτημένο του Πράκτορα.

3. Προσωπικά Δεδομένα

Οι Επιβάτες παρέχουν στον Μεταφορέα ή στον Εξουσιοδοτημένο του Πράκτορα τα προσωπικά τους δεδομένα προς τον σκοπό της πραγματοποίησης μίας Κράτησης, της εξασφάλισης βοηθητικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών, της διευκόλυνσης των διατυπώσεων ταξιδιού και προς τον σκοπό της εισόδου στο έδαφος ενός Κράτους. Προς τούτο, οι Επιβάτες εξουσιοδοτούν περαιτέρω τον Μεταφορέα να διατηρεί τα δεδομένα που συνέλεξε και να τα μεταβιβάζει στα πρακτορεία του, στους Εξουσιοδοτημένους του Πράκτορες, στους Μεταφορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο Άρθρο Ι ως άνω, στους αναφερόμενους ως άνω παρόχους βοηθητικών υπηρεσιών και/ή στις κρατικές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως της χώρας και του υποκειμένου του εφαρμοστέου δικαίου.Οι Επιβάτες έχουν δικαίωμα πρόσβασης και τροποποίησης των προσωπικών δεδομένων που κατ΄ αυτόν τον τρόπο συλλέγονται, αποθηκεύονται και μεταφέρονται, στον βαθμό που τα εν λόγω δεδομένα αποδεικνύονται ανακριβή ή ελλιπή.

4. Απόδοση Θέσης

Ο Μεταφορέας οφείλει να καταβάλλει εύλογες προσπάθειες ώστε να ανταποκριθεί στη ζήτηση των θέσεων, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μία θέση για την οποία έχει γίνει κράτηση πράγματι θα αποδοθεί, ακόμη και αν η Κράτηση έχει επιβεβαιωθεί. Ο Μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την απόδοση μίας θέσης οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη και μετά την επιβίβαση στο αεροπλάνο, εξαιτίας επιτακτικής ανάγκης που σχετίζεται με την λειτουργία ή την ασφάλεια του αεροπλάνου.

5. Επανεπιβεβαίωση των Κρατήσεων

(α) Κρατήσεις για τις πτήσεις της απλής μετάβασης ή της επιστροφής είναι δυνατόν να υπόκεινται σε επανεπιβεβαίωση εντός ορισμένων προθεσμιών. Ο Μεταφορέας οφείλει να ανακοινώνει πότε απαιτείται επανεπιβεβαίωση και πώς αυτή πραγματοποιείται. Εάν Επιβάτης δεν προβαίνει σε επανεπιβεβαίωση, παρότι του ζητήθηκε να πράξει τούτο, ο Μεταφορέας μπορεί να ακυρώσει την Κράτηση του εν λόγω Επιβάτη για την πτήση της μετάβασης και/ή της επιστροφής . Παρ΄ όλα αυτά, εάν ο Επιβάτης ενημερώσει τον Μεταφορέα ότι επιθυμεί την πραγματοποίηση του ταξιδιού και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στην πτήση που θέλει να ταξιδέψει, ο Μεταφορέας οφείλει να αποκαταστήσει την Κράτηση του Επιβάτη. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στην ως άνω πτήση, ο Μεταφορέας οφείλει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να μεταφέρει τον Επιβάτη σε επόμενο αεροδρόμιο ή στον τελικό του προορισμό.

(β) Εάν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ο Επιβάτης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες περισσότερων Μεταφορέων, όπως ορίζεται στο Άρθρο Ι, εναπόκειται στην ευθύνη των Μεταφορέων να διερευνήσουν μεταξύ τους εάν απαιτούνται επαναεπιβεβαιώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, η επανεπιβεβαίωση παρέχεται στον Μεταφορέα του οποίου ο Κωδικός Μεταφορέα εμφαίνεται στο Απόκομμα Πτήσης. 6. Ακύρωση των Κρατήσεων σε Πτήση Απλής Μετάβασης ή σε Πτήση Επιστροφής Εάν Επιβάτης δεν περάσει από τον έλεγχο εισιτηρίων για ορισμένη πτήση, ο Μεταφορέας μπορεί να ακυρώσει την Κράτησή του για το κομμάτι της μετάβασης ή της επιστροφής, εκτός και αν ο Επιβάτης έχει προηγουμένως ενημερώσει σχετικά τον Μεταφορέα και πάντα σύμφωνα με τους όρους των ναύλων (βλέπε ειδικότερα Άρθρο ΙΙΙ.3 'Σειρά Χρήσης των Αποκομμάτων').

Άρθρο VI -Έλεγχος Εισιτηρίων και Επιβίβαση

1. Οι Προθεσμίες Ελέγχου των Εισιτηρίων ('CID') ποικίλουν σε κάθε αεροδρόμιο. Συνιστάται στους Επιβάτες να ελέγχουν εκ των προτέρων τις εν λόγω προθεσμίες. Οι Επιβάτες οφείλουν απαρεγκλίτως να τηρούν τις Προθεσμίες Ελέγχου των Εισιτηρίων, ώστε να διευκολύνουν το ταξίδι τους και να αποφύγουν την ακύρωση της Κράτησής τους. Ο Μεταφορέας ή ο Εξουσιοδοτημένος του Πράκτορας οφείλουν να παρέχουν στους Επιβάτες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις Προθεσμίες Ελέγχου των Εισιτηρίων κατά την πρώτη τους πτήση με τον εν λόγω Μεταφορέα. Εάν το ταξίδι του Επιβάτη περιλαμβάνει διαδοχικές πτήσεις, εναπόκειται στον Επιβάτη η απόκτηση των πληροφοριών αυτών από τα Προγράμματα Πτήσεων του Μεταφορέα ή του Εξουσιοδοτημένου του Πράκτορα.

2. Οι Επιβάτες οφείλουν να προσέρχονται στον γκισέ ελέγχου των εισιτηρίων σε τέτοιο χρόνο πριν από την πτήση, ώστε να προλαβαίνουν να διεκπεραιώνουν όλες τις τυπικότητες και σε κάθε περίπτωση πριν από την Προθεσμία Ελέγχου των Εισιτηρίων που ορίζεται από τον Μεταφορέα.

Εάν Επιβάτης δεν προσέρχεται στον γκισέ ελέγχου των εισιτηρίων του Μεταφορέα πριν από την Προθεσμία Ελέγχου των Εισιτηρίων ή δεν προσέρχεται στον εν λόγω γκισέ φέροντας έγγραφο απαραίτητο για το ταξίδι και ως εκ τούτου καθίσταται ανίκανος να ταξιδέψει, ο Μεταφορέας μπορεί να ακυρώσει την κράτηση της θέσης του και να διαθέσει αυτήν όπως θεωρεί καταλληλότερα, χωρίς να υπέχει καμία ευθύνη απέναντι στον Επιβάτη.

 3. Εάν Απόκομμα Πτήσης δεν συλλεχθεί στον γκισέ Ελέγχου των Εισιτηρίων, όταν οι Επιβάτες λάβουν την κάρτα επιβίβασής τους, το ως άνω Απόκομμα παραμένει στην κατοχή των Επιβατών, οι οποίοι οφείλουν να το παραδώσουν στον Μεταφορέα κατά την επιβίβαση.

 4. Οι Επιβάτες οφείλουν να είναι παρόντες στην πύλη επιβίβασης το αργότερο

κατά τον χρόνο που ορίζεται κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων. Ο Μεταφορέας μπορεί να ακυρώσει την Κράτηση Επιβάτη εάν ο τελευταίος δεν είναι παρών στην πύλη επιβίβασης κατά τον καθορισμένο χρόνο, χωρίς να υπέχει καμία ευθύνη απέναντι στον Επιβάτη. 5. Ο Μεταφορέας δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια απώλεια, ζημία ή έξοδα, εάν Επιβάτης δεν συμμορφώνεται με τους όρους αυτού του άρθρου.

Άρθρο VII - Άρνηση Μεταφοράς , Όρια Άρνησης και περιορισμός της Μεταφοράς

1. Δικαίωμα άρνησης μεταφοράς

 Σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της επιβίβασης και/ή ανταπόκρισης, ο Μεταφορέας μπορεί να αρνηθεί τη μεταφορά Επιβάτη και των Αποσκευών του, εάν μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις συντρέχουν ή πιθανολογείται ότι θα συντρέξουν:

 (α) Ο Επιβάτης δεν συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο δίκαιο.

 (β) Η μεταφορά του Επιβάτη και/ή των Αποσκευών του μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια, άνεση ή την εξυπηρέτηση των Επιβατών ή του πληρώματος, ιδιαίτερα εάν ο Επιβάτης ασκεί εκφοβισμό, συμπεριφέρεται υβριστικά και προσβλητικά ή χρησιμοποιεί υβριστική και προσβλητική γλώσσα απέναντι στο πλήρωμα εδάφους και/ή στο πλήρωμα του αεροσκάφους.

 (γ) Η φυσική και πνευματική κατάσταση του Επιβάτη, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κατάστασης στην οποία περιήλθε από την κατανάλωση αλκοόλ ή τη χρήση ναρκωτικών ή φαρμάκων, μπορεί να συνιστά κίνδυνο για τον ίδιο, τους υπόλοιπους Επιβάτες, το πλήρωμα ή για περιουσιακά στοιχεία.

 (δ) Ο Επιβάτης έχει θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια, τάξη και/ή πειθαρχία κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων ή, εφόσον πρόκειται για πτήση με ανταπόκριση, κατά τη διάρκεια προηγούμενης πτήσης και ο Μεταφορέας έχει λόγους να πιστεύει ότι η συμπεριφορά αυτή μπορεί να επαναληφθεί.

 (ε) Ο Μεταφορέας έχει ενημερώσει εγγράφως τον Επιβάτη ότι δεν μπορεί να τον μεταφέρει εκ νέου. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να δοθεί επιστροφή χρημάτων για το Εισιτήριο.

 (στ) Ο Επιβάτης αρνείται να υποβληθεί στους ελέγχους ασφαλείας που προβλέπονται ειδικότερα στα Άρθρα VIII/5 και XIII/6 ως κατωτέρω, και/ή αρνείται να παρέχει αποδείξεις περί της ταυτότητάς του.

 (ζ) Ο Επιβάτης δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι πρόκειται για το πρόσωπο που εμφαίνεται στο εισιτήριο εντός του πλαισίου 'Όνομα επιβάτη'.

 (η) Ο Επιβάτης (ή το πρόσωπο που κατέβαλε το αντίτιμο του Εισιτηρίου) δεν έχει καταβάλει τον ισχύοντα Ναύλο και/ή όλα τα τέλη, φόρους και χρεώσεις που εφαρμόζονται.

 (θ) Ο Επιβάτης δεν φαίνεται να έχει στην κατοχή του έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, επιχείρησε να εισέλθει σε έδαφος κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, κατέστρεψε τα ταξιδιωτικά έγγραφα κατά τη διάρκεια της πτήσης, αρνήθηκε να επιτρέψει την φωτοτύπηση και διατήρηση αυτών από τον Μεταφορέα ή τα ταξιδιωτικά έγγραφα του Επιβάτη έχουν λήξει, είναι ελλιπή βάσει των ισχυόντων κανόνων ή πλαστά (πλαστοπροσωπία, πλαστογραφία ή παραχάραξη των εγγράφων).

 (ι) Το Εισιτήριο που εμφανίζεται από τον Επιβάτη:

-αποκτήθηκε με απατηλά μέσα ή αγοράστηκε από οργανισμό άλλον από τον Μεταφορέα ή τον Εξουσιοδοτημένο του Πράκτορα, ή

-έχει καταγραφεί ως κλοπέν ή απολεσθέν έγγραφο, ή

-είναι πλαστό ή παραχαραγμένο, ή

-φέρει Απόκομμα Πτήσης που καταστράφηκε ή τροποποιήθηκε από πρόσωπο άλλο από τον Μεταφορέα ή τον Εξουσιοδοτημένο του Πράκτορα.

 (ια) Ο Επιβάτης δεν χρησιμοποίησε τα Αποκόμματα Πτήσης κατά τη σειρά της έκδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου ΙΙΙ/3 και Άρθρου ΙΙΙ/4 ως ανωτέρω.

 (ιβ) Κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων ή κατά την επιβίβαση, ο Επιβάτης απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση, η οποία δεν είχε ζητηθεί όταν πραγματοποιήθηκε η Κράτηση του εισιτηρίου.

 (ιγ) Ο Επιβάτης δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες και τους κανονισμούς που αφορούν την ασφάλεια.

 Στις περιπτώσεις (ζ), (θ), (ι) και (ια) ως άνω, ο Μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το Εισιτήριο του Επιβάτη.

 2. Ιδιαίτερη Μεταχείριση

 (α) Η αποδοχή της μεταφοράς ασυνόδευτων ανηλίκων, Επιβατών με Μειωμένη Κινητικότητα, εγκύων γυναικών και ατόμων με ασθένειες ή άλλου προσώπου που απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση, υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του Μεταφορέα. Ο Μεταφορέας δεν μπορεί να αρνηθεί, εξαιτίας της ανικανότητας ή των ειδικών αναγκών τους, την επιβίβαση σε Επιβάτες με Μειωμένη Κινητικότητα, οι οποίοι όταν αγόρασαν το Εισιτήριο ενημέρωσαν τον Μεταφορέα για την ανικανότητά τους ή για όποια άλλη ειδική ανάγκη τους για βοήθεια και που έγιναν αποδεκτοί από τον Μεταφορέα κατά πλήρη γνώση των γεγονότων.

 (β) Εάν Επιβάτης απαιτεί ιδιαίτερο γεύμα, οφείλει πρώτα να ενημερώνεται ως προς τη δυνατότητα τέτοιου είδους παροχής κατά τον χρόνο της πραγματοποίησης της Κράτησης (ή τροποποίησης της Κράτησης) ή εντός των προθεσμιών που ανακοινώνονται από τον Μεταφορέα. Σε άλλη περίπτωση, ο Μεταφορέας δεν μπορεί να εγγυηθεί την παροχή του ως άνω γεύματος στην πτήση, για την οποία πραγματοποιήθηκε η κράτηση. Εάν, λόγω λειτουργικών περιορισμών, καθίσταται αδύνατη η υλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων, ο Μεταφορέας δεν υπέχει οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.

 (γ) Εάν Επιβάτης έχει ιατρικό ιστορικό, συνιστάται η προηγούμενη της πτήσης λήψη ιατρικής συμβουλής, ειδικά αν πρόκειται για πτήσεις σε μακρινούς προορισμούς, και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου πρόληψης.

Οι ειδικοί όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 2 ως ανωτέρω δεν συνιστούν μέρος της Συμφωνίας Μεταφοράς και πρέπει να θεωρούνται Πρόσθετες Υπηρεσίες , όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο ΧΙΙ κατωτέρω.

 Περαιτέρω, εάν απαίτηση που συγκαταλέγεται στις ως άνω περιπτώσεις των παραγράφων (α) και (β) προβάλλεται κατά τον έλεγχο εισιτηρίων, ο Μεταφορέας δεν υπέχει καμία ευθύνη εάν δεν μπορέσει να εκπληρώσει την εν λόγω απαίτηση. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Μεταφορέας δικαιούται να αρνηθεί την επιβίβαση στον Επιβάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, περίπτωση (ι) αυτού του άρθρου.

Άρθρο VIII - Αποσκευές

1. Επιτρεπόμενο Όριο Αποσκευών

 Όλα τα Εισιτήρια παρέχουν το δικαίωμα, χωρίς οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση, στη δωρεάν μεταφορά ορισμένης ποσότητας Αποσκευών (ανάλογα με τον αριθμό και/ή το βάρος αυτών), που καθορίζεται σύμφωνα με τον καταβαλλόμενο ναύλο και το είδος της θέσης μεταφοράς. Η εν λόγω ποσότητα εμφαίνεται στο Εισιτήριο και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, οι Αποσκευές δεν μπορούν να υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο βάρους.

 Ανάλογα με το προγραμματισμένο ταξίδι, η ποσότητα των επιτρεπομένων Αποσκευών μπορεί να καθορίζεται είτε σύμφωνα με το βάρος ('βάσει βάρους θεώρηση') ή σύμφωνα με τον συνδυασμό των κριτηρίων του βάρους, των διαστάσεων και του αριθμού των Αποσκευών ('βάσει αντικειμένων θεώρηση'). Πληροφορίες διατίθενται από τον Μεταφορέα ή από τους Εξουσιοδοτημένους του Πράκτορες.

2. Υπέρβαση Ορίου Αποσκευών

 Οι Ελεγμένες Αποσκευές που επιτρέπονται στον χώρο αποσκευών του αεροσκάφους δεν μπορούν να υπερβαίνουν ορισμένα όρια βάρους και διαστάσεων, που εφόσον ξεπεραστούν επιβάλλεται πρόσθετος ναύλος. Οι όροι πληρωμής για την υπέρβαση του ορίου των Αποσκευών διατίθενται κατόπιν σχετικού αιτήματος από τα σημεία πώλησης του Μεταφορέα και από αυτά των Εξουσιοδοτημένων του Πρακτόρων.

3. Απαγορευμένα Αντικείμενα

 Απαγορεύεται στους Επιβάτες να μεταφέρουν στις Αποσκευές τους τα ακόλουθα αντικείμενα:

 (α) Αντικείμενα που μπορούν να καταστούν επικίνδυνα για το αεροσκάφος, τα άτομα ή τα περιουσιακά αντικείμενα που βρίσκονται εντός του αεροσκάφους, όπως αυτά καθορίζονται στους εφαρμοστέους Κανονισμούς για τα Επικίνδυνα Αγαθά του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ) και στους κανονισμούς του Μεταφορέα (πρόσθετες πληροφορίες διατίθενται κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον Μεταφορέα). Τέτοια αντικείμενα συνιστούν ιδιαιτέρως εκρηκτικά, συμπιεσμένα αέρια, οξειδωτικά, ραδιενεργές ή μαγνητικές ουσίες, εύφλεκτες ουσίες, τοξικές ή διαβρωτικές ουσίες και υγρές ουσίες κάθε είδους (εκτός των υγρών που περιέχονται σε Χειραποσκευή και προορίζονται για προσωπική χρήση των Επιβατών κατά

(β) Αντικείμενα, η μεταφορά των οποίων έχει απαγορευτεί με νόμο ισχύοντα σε οποιοδήποτε από τα Κράτη αναχώρησης, άφιξης, πραγματοποίησης υπερπτήσεων ή προγραμματισμένων σταθμεύσεων του αεροσκάφους.

 (γ) Αντικείμενα τα οποία εύλογα θεωρούνται από τον Μεταφορέα ακατάλληλα για μεταφορά εξαιτίας του βάρους τους , των διαστάσεων, της δυσάρεστης οσμής τους, του σχήματος ή της εύθραυστης ή ευπαθούς φύσης τους, που τα καθιστούν ακατάλληλα για μεταφορά ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του αεροσκάφους που χρησιμοποιείται. Πληροφορίες για τα ως άνω αντικείμενα παρέχονται στους Επιβάτες κατόπιν σχετικού αιτήματος.

 (δ) Πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά άλλα από αυτά που προορίζονται για κυνήγι ή για αθλήματα, τα οποία πρέπει να είναι αφοπλισμένα , κατάλληλα συσκευασμένα και με ενεργή την ασφάλειά τους, ώστε να γίνουν δεκτά ως Ελεγμένες Αποσκευές. Η μεταφορά των πυρομαχικών υπόκειται στους Κανονισμούς για τα Επικίνδυνα Αγαθά του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ), όπως αναφέρεται στην παράγραφο (α) ανωτέρω.

(ε) Αιχμηρά όπλα, μαχαίρια και αεροζόλ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα επίθεσης ή άμυνας.

 (στ) Όπλα αντίκες, σπαθιά, μαχαίρια και άλλα όπλα τέτοιου τύπου. Τέτοιου είδους αντικείμενα δεν μπορούν να μεταφερθούν στην καμπίνα των Επιβατών σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, μπορούν να γίνουν δεκτά ως Ελεγμένες Αποσκευές κατά τη διακριτική ευχέρεια του Μεταφορέα.

 (ζ) Ευπαθή αντικείμενα, χρήματα, νομίσματα, κοσμήματα, αντικείμενα τέχνης, πολύτιμα μέταλλα, ασημικά, αξιόγραφα ή άλλα τιμαλφή, ακριβά ρούχα, οπτικές ή φωτογραφικές συσκευές, υπολογιστές, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και/ή εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών ή συνδεόμενες συσκευές, μουσικά όργανα, διαβατήρια και έγγραφα ταυτοποίησης, κλειδιά, δείγματα, επιχειρηματικά έγγραφα, χειρόγραφα ή συμβολαιογραφικά έγγραφα, αντικαταστατά και μη, κ.λπ.

 (η) Ζώα, εκτός από κατοικίδια και από ζώα για τα οποία προβλέπει η παράγραφος 10 του παρόντος άρθρου.

 Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι, για καθαρά πρακτικούς σκοπούς, ο Μεταφορέας δικαιούται να εξαιρεθεί αυτής της ευθύνης όταν προκύπτει ζημία από τη φύση ή από ελάττωμα ίδιον συγκεκριμένου αντικειμένου αποσκευής.

 4. Δικαίωμα Άρνησης Μεταφοράς

(α) Σε κάθε σημείο επιβίβασης ή ενδιάμεσο σημείο του ταξιδιού, ο Μεταφορέας μπορεί για λόγους ασφαλείας να αρνηθεί τη μεταφορά ως Αποσκευών αντικειμένων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ως ανωτέρω ή να αρνηθεί τη συνέχιση της μεταφοράς τους εάν ανακαλυφθούν κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ο Μεταφορέας δεν υποχρεούται να αναλάβει Αποσκευές και/ή αντικείμενα στα οποία άλλος Μεταφορέας έχει αρνηθεί τη μεταφορά. Εάν ο Μεταφορέας παρ΄ όλα αυτά τα αναλάβει, δεν υπέχει καμία ευθύνη για αυτά, εκτός εάν συμπεριφέρεται κατά τρόπο εμφανώς πλημμελή ή αμελή.

 (β) Ο Μεταφορέας μπορεί να αρνηθεί τη μεταφορά οποιουδήποτε αντικειμένου ως Αποσκευής, εξαιτίας των διαστάσεών του, του σχήματός του, του βάρους, του περιεχομένου, της σύνθεσης, της φύσης ή της δυσάρεστης οσμής του ή για λόγους που ανάγονται στη λειτουργία ή την ασφάλεια του αεροσκάφους ή προς διευκόλυνση και διασφάλιση της άνεσης των Επιβατών. Πληροφορίες για αυτό το είδος Αποσκευών διατίθενται κατόπιν σχετικού αιτήματος.

 (γ) Ο Μεταφορέας μπορεί να αρνηθεί τη μεταφορά Αποσκευών, οι οποίες ευλόγως θεωρούνται ελλιπώς συσκευασμένες ή τοποθετημένες σε ακατάλληλες συσκευασίες. Πληροφορίες για τον τρόπο συσκευασίας και τις ακατάλληλες συσκευασίες διατίθενται κατόπιν σχετικού αιτήματος.

 5. Δικαίωμα Έρευνας

 Για λόγους ασφαλείας, ο Μεταφορέας μπορεί να ζητήσει από τους Επιβάτες να υποβληθούν οι ίδιοι και/ή οι Αποσκευές τους σε έλεγχο ή οποιουδήποτε είδους σάρωση, είτε με τη χρήση ακτίνων Χ ή κατά άλλον τρόπο. Εάν Επιβάτης δεν είναι διαθέσιμος, μπορεί να πραγματοποιηθεί έρευνα ή εξέταση των Αποσκευών του κατά την απουσία του, με σκοπό τον έλεγχο για αντικείμενα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ως ανωτέρω ή για όπλα ή πυρομαχικά που δεν εμφανίστηκαν. Εάν Επιβάτης αρνηθεί να συμμορφωθεί με αυτά τα αιτήματα, ο Μεταφορέας μπορεί να αρνηθεί την μεταφορά του ίδιου του Επιβάτη και των Αποσκευών του. Εάν η ως άνω σάρωση προκαλέσει Ζημιά στις Αποσκευές και στο περιεχόμενό τους ή αποτελέσει την αιτία πρόκλησης Ζημίας των Αποσκευών, ο Μεταφορέας δεν υπέχει καμία ευθύνη, εκτός εάν η Ζημία έχει προκληθεί από πταίσμα ή αμέλεια του Μεταφορέα.

 6. Ελεγμένες Αποσκευές

 (α) Ο Μεταφορέας αναλαμβάνει υπό τη σφαίρα ευθύνης του τις Αποσκευές από τη στιγμή που οι Επιβάτες τις παραδίδουν στο σημείο ελέγχου των εισιτηρίων, και εκδίδει Βεβαίωση Ελέγχου Αποσκευών για κάθε Αποσκευή που ελέγχθηκε.

 (β) Οι Επιβάτες οφείλουν να αναγράφουν στις Αποσκευές το όνομά τους ή να προβλέπουν οποιοδήποτε άλλο τρόπο ταυτοποίησής τους.

 (γ) Στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, οι Ελεγμένες Αποσκευές μεταφέρονται στο ίδιο αεροσκάφος με το οποίο ο Επιβάτης θα μεταφερθεί, εκτός εάν ο Μεταφορέας αποφασίζει για λόγους που ανάγονται στη λειτουργία ή την ασφάλεια του αεροσκάφους ότι θα μεταφερθούν με άλλη πτήση. Σε αυτή την περίπτωση, ο Μεταφορέας μεταφέρει τις Αποσκευές εκτός εάν ο ισχύων νόμος απαιτεί την παρουσία του Επιβάτη για την πραγματοποίηση τελωνειακού ελέγχου.

 7. Μη Ελεγμένες Αποσκευές ή Αποσκευές εντός Καμπίνας Επιβατών

 (α) Ο Μεταφορέας μπορεί να επιβάλλει μέγιστο όριο διαστάσεων και/ή μέγιστο όριο βάρους για τις Αποσκευές που οι Επιβάτες παίρνουν μαζί τους εντός της καμπίνας των Επιβατών, καθώς και/ή όριο στον αριθμό τους. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, οι Αποσκευές εντός της Καμπίνας των Επιβατών πρέπει να διαθέτουν τη δυνατότητα τοποθέτησης κάτω από το κάθισμα έμπροσθεν των Επιβατών ή εντός ντουλαπιού. Ο Μεταφορέας μπορεί να αρνηθεί οποιαδήποτε στιγμή προ της ενάρξεως της πτήσεως τη μεταφορά σε ορισμένες Αποσκευές που οι Επιβάτες επιθυμούν να πάρουν μαζί τους στην Καμπίνα των επιβατών, οπότε αυτές μπορούν να επιβιβαστούν μόνο ως Ελεγμένες Αποσκευές.

 (β) Οι Αποσκευές-αντικείμενα για τις οποίες οι Επιβάτες δεν επιθυμούν να μεταφερθούν στον χώρο των Αποσκευών (όπως είναι εύθραυστα μουσικά όργανα και άλλα) και που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου (α) ως ανωτέρω (υπέρβαση των ορίων των διαστάσεων και /ή του βάρους) μπορούν να γίνουν δεκτές εντός της Καμπίνας των Επιβατών, μόνον εφόσον ο Μεταφορέας έχει καταλλήλως ενημερωθεί σχετικά εκ των προτέρων και έχει χορηγήσει άδεια. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να επιβληθεί πρόσθετη χρέωση για την παροχή της μεταφοράς.

8. Ειδική Δήλωση Ενδιαφέροντος

 (α) Οι Επιβάτες μπορούν είτε να ασφαλίσουν οι ίδιοι ατομικά όλες τους τις Αποσκευές πριν από το ταξίδι είτε να υποβάλουν κατά την παράδοση των Αποσκευών τους στον Μεταφορέα μία Ειδική Δήλωση Ενδιαφέροντος αναφερόμενη σε συγκεκριμένη ποσότητα Αποσκευών, όσον αφορά όλες τις ελεγμένες Αποσκευές των οποίων η αξία υπερβαίνει το όριο ευθύνης σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας, ζημίας ή καθυστέρησης, όπως ορίζεται στη Σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση, ο Επιβάτης οφείλει να καταβάλει μία πρόσθετη χρέωση, η οποία γνωστοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος. Αποζημίωση θα καταβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου ΧV.

 (β) Ο Μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύει το κατά πόσο η δηλωθείσα αξία των Αποσκευών αντιστοιχεί στην πραγματική αξία αυτών και του περιεχομένου τους.

 (γ) Ο Μεταφορέας μπορεί να αρνηθεί να δεχτεί την υποβολή οποιασδήποτε Ειδικής Δήλωσης Ενδιαφέροντος, εάν Επιβάτης δεν τηρεί την προθεσμία που τίθεται από τον Μεταφορέα για την υποβολή τέτοιας δήλωσης. Ο Μεταφορέας έχει επίσης τη δυνατότητα να θέτει ανώτατο όριο στον αριθμό των δηλώσεων που μπορούν να υποβληθούν. Ο Μεταφορέας έχει ακόμη το δικαίωμα σε περίπτωση ζημίας, να παρέχει αποδείξεις ότι ο δηλωθείς αριθμός Αποσκευών ήταν μεγαλύτερος από αυτόν τον οποίο πραγματικά κατείχε ο Επιβάτης κατά τον χρόνο της μεταφοράς των Αποσκευών.

 9. Συλλογή και Παράδοση Αποσκευών

 (α) Σύμφωνα και με τη διάταξη της παραγράφου 6 (γ) αυτού του άρθρου, εναπόκειται στους Επιβάτες να συλλέγουν τις Αποσκευές τους μόλις αυτές καταστούν διαθέσιμες στα σημεία αφίξεως ή στα σημεία των Συμφωνημένων Σταθμεύσεων. Εάν οι Επιβάτες δεν συλλέγουν τις Αποσκευές τους εντός ευλόγου χρόνου, ο Μεταφορέας μπορεί να επιβάλλει τις τελωνειακές χρεώσεις. Εάν Επιβάτης δεν συλλέξει τις Αποσκευές του εντός τριών μηνών από το χρονικό σημείο που αυτές κατέστησαν διαθέσιμες, ο Μεταφορέας μπορεί να τις διαθέσει κατά βούληση χωρίς να υπέχει καμία ευθύνη έναντι του Επιβάτη. Βάσει των διατάξεων του ισχύοντος νόμου σε ορισμένες χώρες, οι αποσκευές που δεν αναζητήθηκαν μπορούν να παραδοθούν στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

 (β) Μόνο ο φέρων τη Βεβαίωση Ελέγχου Αποσκευών ή το έγγραφο ταυτοποίησης έχει δικαίωμα να συλλέξει τις Αποσκευές.

 (γ) Εάν πρόσωπο που αξιώνει Αποσκευές δεν είναι σε θέση να παρέχει τη Βεβαίωση Ελέγχου Αποσκευών ή το έγγραφο ταυτοποίησης, ο Μεταφορέας παραδίδει σε αυτό τις Αποσκευές μόνον εφόσον θεμελιώσουν ικανοποιητικά τα σχετικά δικαιώματά τους.

 (δ) Ανεπιφύλακτη αποδοχή των Αποσκευών από τον φέροντα τη Βεβαίωση Ελέγχου των Αποσκευών ή το έγγραφο ταυτοποίησης κατά τον χρόνο της παράδοσης αυτών συνιστά τεκμήριο, εκτός εάν αποδειχθεί διαφορετικά, ότι οι Αποσκευές παραδόθηκαν σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με τη Σύμβαση Μεταφοράς.

10. Ζώα

Η μεταφορά ζώων υπόκειται στη ρητή σχετικά αποδοχή του Μεταφορέα κατά τον χρόνο της πραγματοποίησης της Κράτησης.

Ο Μεταφορέας μπορεί να εγκρίνει τη μεταφορά ζώων του Επιβάτη, υπό τους ακόλουθους όρους:

(α) Σκύλοι, γάτες, πουλιά και άλλα κατοικίδια πρέπει να είναι κατάλληλα τοποθετημένα σε διάφανα κιβώτια και να συνοδεύονται από έγκυρα έγγραφα, όπως είναι τα πιστοποιητικά υγείας και εμβολιασμού, καθώς και οι άδειες εισόδου και ταξιδίου. Ανάλογα με τους προορισμούς, η μεταφορά των εν λόγω ζώων υπόκειται σε όρους, ιδιαίτερα όσον αφορά τους ελέγχους υγείας, τους οποίους ο Επιβάτης μπορεί να πληροφορείται από τον Μεταφορέα.

(β) Εάν το ζώο και το κιβώτιό του γίνουν δεκτά ως Αποσκευές, δεν θα συμπεριλαμβάνονται στις δωρεάν διακινούμενες Αποσκευές και θα συνιστούν υπέρβαρο Αποσκευών, για το οποίο ο Επιβάτης οφείλει να καταβάλει τον ισχύοντα ναύλο.

(γ) Οδηγοί σκύλοι και το κιβώτιό τους που συνοδεύουν Επιβάτη με Μειωμένη Κινητικότητα μεταφέρονται δωρεάν, πλέον των μεταφερόμενων εντός του επιτρεπόμενου ορίου Αποσκευών, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Μεταφορέα, που διατίθενται κατόπιν σχετικού αιτήματος.

(δ) Εάν η μεταφορά δεν διέπεται από τις διατάξεις περί ευθύνης της Συνθήκης, ο Μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για τον τραυματισμό, απώλεια, καθυστέρηση, ασθένεια ή θάνατο ζώου που συμφώνησε να μεταφέρει, εκτός αν η ως άνω Βλάβη οφείλεται σε σφάλμα του Μεταφορέα.

(ε) Ο Επιβάτης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την κατοχή και επίδειξη όλων των εγγράφων που απαιτούνται από τις αρχές του κράτους προορισμού ή διέλευσης. Ο Μεταφορέας δεν θα εγκρίνει τη μεταφορά ζώων που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα. Σε περίπτωση νόθευσης ή μη επίδειξης ή ακυρότητας των απαιτούμενων εγγράφων, ο Μεταφορέας δεν υπέχει καμία ευθύνη για τον τραυματισμό, απώλεια, καθυστέρηση, ασθένεια ή θάνατο των μεταφερόμενων ζώων, εκτός εάν προκλήθηκαν από πταίσμα ή αμέλεια του Μεταφορέα. Επιβάτες που ταξιδεύουν με ζώα που δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα έγγραφα ως άνω οφείλουν να επιστρέψουν τα χρήματα που κατέβαλε ο Μεταφορέας ως ποινή, ως αποζημίωση από απώλεια ή βλάβη και κάθε κόστος που προκλήθηκε από τέτοια κατάσταση.

Άρθρο ΙΧ - Προγράμματα, Καθυστερήσεις και Ακυρώσεις πτήσεων

1. Προγράμματα πτήσεων

(α) Οι πτήσεις και τα Προγράμματα πτήσεων που καταχωρούνται στους Πίνακες Προγραμμάτων δεν έχουν καμία συμβατική ισχύ και προορίζονται αποκλειστικά για την ενημέρωση των Επιβατών των πτήσεων που προσφέρονται από τον Μεταφορέα. Οι εν λόγω Πίνακες Προγραμμάτων δεν είναι οριστικοί και μπορούν να τροποποιηθούν ακόμη και μετά την ημερομηνία έκδοσής τους.

Από την άλλη πλευρά, τα Προγράμματα Πτήσεων που εμφαίνονται στο εισιτήριο θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης μεταφοράς, και μπορούν να τροποποιηθούν μόνο για λόγους που ο Μεταφορέας δεν μπορούσε να ελέγξει.

(β) Το Πρόγραμμα Πτήσεων εκδίδεται προτού ο Επιβάτης δηλώσει ότι αποδέχεται την Κράτηση και αποτυπώνεται στο Εισιτήριο. Ωστόσο, το Πρόγραμμα Πτήσεων που καταστρώνεται κατ΄ αυτόν τον τρόπο μπορεί να τροποποιηθεί μετά την έκδοση του Εισιτηρίου. Σε αυτήν την περίπτωση, οι Επιβάτες θα ενημερωθούν εφόσον ο Μεταφορέας διαθέτει τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Παρ΄ όλα αυτά, οι Επιβάτες παρακαλούνται να επιβεβαιώνουν σε συνεννόηση με τον Μεταφορέα και πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησής τους, ότι το Πρόγραμμα Πτήσης που εμφαίνεται στο Εισιτήριό τους ή στο Μνημόνιο Ταξιδιού τους δεν έχει τροποποιηθεί. Σε περίπτωση όμως τροποποίησης του προγράμματος κατά τρόπο μη συμφέροντα για τον Επιβάτη και/ή εφόσον ο Μεταφορέας δεν είναι σε θέση να προσφέρει μια περισσότερη συμφέρουσα Κράτηση, ο Επιβάτης μπορεί να επωφεληθεί επιστροφής χρημάτων, όπως ορίζεται στο Άρθρο Χ/2 κατωτέρω.

2. Ακύρωση, Επαναχάραξη δρομολογίου, Καθυστερήσεις

1.1. Ο Μεταφορέας λαμβάνει όλα τα μέτρα ώστε ο Επιβάτης και οι Αποσκευές του να μεταφερθούν χωρίς καμία καθυστέρηση. Προς αυτόν τον σκοπό και για την αποφυγή ακύρωσης της μεταφοράς, ο Μεταφορέας μπορεί να αναγκασθεί να προσφέρει στον Επιβάτη μεταφορά σε άλλο αεροσκάφος ή σε πτήση άλλου Μεταφορέα και/ή με άλλα μέσα μεταφοράς.

1.2. Εκτός αν άλλως ορίζεται στη Συνθήκη και εφόσον ο Επιβάτης έχει μία μοναδική σύμβαση μεταφοράς (όπως ορίζεται στη Συνθήκη) κατόπιν πραγματοποίησης Κράτησης:

- εάν ο Μεταφορέας ακυρώσει μία πτήση ή

- εάν ο Μεταφορέας επιχειρεί μία πτήση με εκτεταμένες καθυστερήσεις εν συγκρίσει με το καταστρωμένο πρόγραμμα ή

- εάν ο Μεταφορέας προκαλεί την απώλεια πτήσης του Επιβάτη με ανταπόκριση ή

- εάν ο Μεταφορέας δεν πραγματοποιεί στάση στο Συμφωνημένο Σημείο Στάθμευσης ή στο σημείο προορισμού ή

- εάν ο Μεταφορέας αρνηθεί την επιβίβαση σε Επιβάτη εξαιτίας των υπεράριθμων κρατήσεων,

 ο Μεταφορέας οφείλει, σε συμφωνία πάντα με τον Επιβάτη:  (α) να μεταφέρει τον Επιβάτη με την επόμενη πτήση στην οποία υπάρχει διαθέσιμη θέση, χωρίς επιπρόσθετη χρέωση, και όπου μπορεί να εφαρμοσθεί να επεκτείνει την ισχύ του Εισιτηρίου αναλόγως, ή

 (β) να επαναχαράξει το δρομολόγιο του Επιβάτη έως τον προορισμό που εμφαίνεται στο Εισιτήριο εντός ευλόγου χρόνου, αποκλειστικά ή και μη σε πτήσεις του Μεταφορέα ή και σε πτήσεις άλλου Μεταφορέα ή με άλλα μέσα μεταφοράς κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τον Επιβάτη. Εάν ο ναύλος και οι χρεώσεις για το νέο δρομολόγιο είναι μικρότερης αξίας από την αξία του Εισιτηρίου που μπορεί να επιστραφεί , εν όλω ή εν μέρει , η διαφορά θα επιστραφεί στον Επιβάτη, ή

(γ) να επιστρέψει την αξία του Εισιτηρίου, σύμφωνα με το Άρθρο Χ/2 κατωτέρω.

 1.3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη Συνθήκη ή στο ισχύον Ευρωπαϊκό Δίκαιο, οι επιλογές που προσφέρονται στην περίπτωση (β) αποτελούν τις μοναδικές επιλογές που ο Μεταφορέας υποχρεούται να προσφέρει στον Επιβάτη.

3. Αποζημίωση για Άρνηση Επιβίβασης σε περίπτωση Υπεράριθμων Κρατήσεων

 Εάν, εξαιτίας προγραμματισμένων υπερκρατήσεων, ο Μεταφορέας δεν είναι σε θέση να προσφέρει στον Επιβάτη θέση, ακόμη και αν ο Επιβάτης έχει επιβεβαιωμένη Κράτηση και έγκυρο Εισιτήριο, και έχει περάσει από τον έλεγχο εισιτηρίων εντός των καθορισμένων προθεσμιών και υπό τους καθορισμένους όρους, ο Μεταφορέας χορηγεί την αποζημίωση που προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο.

Άρθρο Χ - Επιστροφές

1. Γενικές Διατάξεις

Σε συμφωνία με τους κανονισμούς περί ναύλων, ο Μεταφορέας θα επιστρέψει όλο ή μέρος μη χρησιμοποιημένου Εισιτηρίου, υπό τους κάτωθι όρους:

(α) Εκτός αν άλλως προβλέπεται στο παρόν άρθρο, ο Μεταφορέας εξουσιοδοτείται να επιστρέψει την αξία του Εισιτηρίου είτε στο άτομο του οποίου το όνομα εμφαίνεται στο Εισιτήριο ή στο άτομο που κατέβαλε την αξία του Εισιτηρίου, εφόσον παρέχονται επαρκείς αποδείξεις,

(β) Εάν η αξία ενός Εισιτηρίου καταβλήθηκε από άτομο άλλο από αυτό του οποίου το όνομα εμφαίνεται στο Εισιτήριο και εάν ο Μεταφορέας έχει δηλώσει περιορισμό στην επιστροφή χρημάτων για τον εν λόγω Εισιτήριο, ο Μεταφορέας επιστρέφει την αξία του Εισιτηρίου είτε στο άτομο που πράγματι κατέβαλε είτε στο άτομο που καθορίστηκε στο Εισιτήριο.

(γ) Εκτός εάν πρόκειται για την περίπτωση απώλειας Εισιτηρίου, επιστροφές χρημάτων θα πραγματοποιούνται μόνο με την καταβολή εμβάσματος στον Μεταφορέα που έχει εκδώσει το Απόκομμα του Επιβάτη ή την Απόδειξη του Επιβάτη, καθώς και όλα τα μη χρησιμοποιημένα Αποκόμματα Πτήσης. (δ) Επιστροφή χρημάτων που γίνεται σε άτομο που παρουσιάζεται ως δικαιούχος της εν λόγω επιστροφής και που καταβάλει στον Μεταφορέα την αξία του Αποκόμματος του Επιβάτη ή της Απόδειξης του Επιβάτη, καθώς και όλων των μη χρησιμοποιημένων Αποκομμάτων Πτήσης, θεωρείται έγκυρη και απαλλάσσει τον Μεταφορέα από κάθε ευθύνη και από κάθε συνακόλουθη αξίωση.

(ε) Ανωτέρα βία που προκύπτει το πρώτον μετά τον χρόνο ενάρξεως του ταξιδιού του Επιβάτη και που τον αποτρέπει από τη συνέχισή του δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την επιστροφή χρημάτων, αλλά θα ενεργοποιήσει τη διάταξη του Άρθρου ΙΙΙ 2 (γ) των παρόντων Γενικών Όρων Μεταφοράς 2. Ακούσιες Επιστροφές Χρημάτων

2.1. Εάν ο Μεταφορέας ακυρώνει πτήση ή επιχειρεί πτήση με εκτεταμένες καθυστερήσεις σε σύγκριση με το καταστρωμένο πρόγραμμα ή εάν ο Επιβάτης χάνει πτήση με ανταπόκριση εξαιτίας του Μεταφορέα ή η πτήση δεν πραγματοποιεί στάση σε Συμφωνημένο Τόπο Στάθμευσης ή σε προκαθορισμένο προορισμό ή εάν ο Μεταφορέας αρνείται σε Επιβάτη την επιβίβαση εξαιτίας προγραμματισμένων υπεράριθμων κρατήσεων, οι Επιβάτες που έχουν συμβληθεί με μοναδική Σύμβαση Μεταφοράς μπορούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εφαρμοστέου ισχύοντος νόμου, να απαιτήσουν την επιστροφή χρηματικού ποσού:

(α) που ισοδυναμεί με τον καταβεβλημένο ναύλο, εάν δεν έγινε χρήση κανενός μέρους του Εισιτηρίου

(β) που ισοδυναμεί τουλάχιστον με τη διαφορά μεταξύ του καταβεβλημένου ναύλου και του ναύλου που αντιστοιχεί στη μη πραγματοποιούμενη μεταφορά, με σημείο αναφοράς το δρομολόγιο που αναφέρεται στο Εισιτήριο, εάν μέρος μόνο του Εισιτηρίου χρησιμοποιήθηκε.

2.2. Ακούσια υποβάθμιση: εάν αποδοθεί σε Επιβάτη θέση μικρότερης αξίας από αυτή για την οποία αγόρασε το Εισιτήριο, παρέχεται επιστροφή χρημάτων (που αντιστοιχεί στην εν λόγω διαφορά θέσης) σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό δίκαιο.*

3. Εκούσια Επιστροφή

3.1. Εάν Επιβάτης δικαιούται επιστροφή χρημάτων για το Εισιτήριό του για λόγους άλλους από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, το ποσό της επιστροφής θα ισούται με:

(α) τον καταβεβλημένο ναύλο, μείον τις εύλογες διοικητικές χρεώσεις ή χρεώσεις από την ακύρωση, εάν δεν έγινε χρήση κανενός μέρους του Εισιτηρίου

(β) τη διαφορά μεταξύ του καταβεβλημένου ναύλου και του εφαρμοστέου στο προκαθορισμένο δρομολόγιο ναύλου, για τον οποίο και έγινε χρήση του Εισιτηρίου, εάν έγινε χρήση μέρους του Εισιτηρίου, μείον τις εφαρμοστέες διοικητικές χρεώσεις ή χρεώσεις από την ακύρωση.

3.2. Διοικητικοί όροι ή όροι που έχουν τεθεί συμβατικά μεταξύ του Μεταφορέα και του Επιβάτη μπορούν να υπερισχύουν των δυνατοτήτων επιστροφής χρημάτων που προβλέπει η υποπαράγραφος 3.1. της παρούσας παραγράφου, ιδιαίτερα για τα Εισιτήρια των οποίων οι ναύλοι υπόκεινται σε περιορισμούς ή έχουν κατηγοριοποιηθεί ως μη επιστρέψιμοι.

4. Επιστροφή Χρημάτων για Εισιτήρια που δηλώθηκαν ως Απολεσθέντα ή Κλαπέντα

4.1. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ολόκληρου ή μέρους του Εισιτηρίου, οι Επιβάτες μπορούν αφού παρέχουν απόδειξη της απώλειας ή κλοπής αυτού και αφού καταβάλουν τις εφαρμοστέες διοικητικές χρεώσεις, να απαιτήσουν επιστροφή χρημάτων όσο το δυνατόν συντομότερα, από την ημέρα λήξης της ισχύος του Εισιτηρίου, εφόσον συντρέχουν τα κάτωθι:

(α) Το Εισιτήριο ή το μέρος του Εισιτηρίου που απωλέστηκε ή κλάπηκε δεν χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, δεν είχε προηγουμένως αντικατασταθεί ή δεν είχε δοθεί γι΄ αυτό επιστροφή χρημάτων χωρίς περαιτέρω χρέωση (εκτός εάν κάποια από τις ανωτέρω περιπτώσεις προκλήθηκε από τον Μεταφορέα), και

(β) Ο δικαιούχος της επιστροφής χρημάτων αναλαμβάνει, επί των εγγράφων που του κοινοποιούνται, να καταβάλει στον Μεταφορέα το ποσό που επιστράφηκε κατά τον ανωτέρω τρόπο, σε περίπτωση που εν τέλει γίνει εν όλω ή εν μέρει χρήση του Εισιτηρίου, που δηλώθηκε απολεσθέν ή κλαπέν, για την πραγματοποίηση μεταφοράς ή λήψης επιστροφής χρημάτων (εκτός εάν η χρήση του Εισιτηρίου από τρίτους με απάτη προκλήθηκε από τον Μεταφορέα).

4.2. Η απώλεια ολόκληρου ή μέρους του Εισιτηρίου που προκλήθηκε από τον Μεταφορέα ή τον Εξουσιοδοτημένο του Πράκτορα αποτελεί δική τους ευθύνη.

5. Δικαίωμα Άρνησης Επιστροφής Χρημάτων

Ο Μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί επιστροφή χρημάτων:

(α) Για οποιοδήποτε Εισιτήριο, εάν η σχετική αίτηση υποβλήθηκε μετά την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του Εισιτηρίου.

(β) Για Εισιτήριο που παρουσιάστηκε στον Μεταφορέα ή στις αρχές ενός κράτους από Επιβάτη, ο οποίος πληροί τις κανονιστικές και νομοθετικές προϋποθέσεις ώστε να κατέχει εισιτήριο που του επιτρέπει την έξοδο από το εν λόγω κράτος, εκτός εάν ο Επιβάτης αποδείξει ικανοποιητικά ότι διαθέτει άδεια παραμονής στο ως άνω κράτος ή ότι προτίθεται να το εγκαταλείψει χρησιμοποιώντας άλλον Μεταφορέα ή με άλλον τρόπο μεταφοράς.

(γ) Για Εισιτήριο, το οποίο φέρει άτομο που δεν γίνεται δεκτό από τις αρχές του κράτους προορισμού ή διελεύσεως όπως ορίζεται στο προκαθορισμένο δρομολόγιο, και εφόσον ζητήθηκε από τον Επιβάτη να επιστρέψει στο σημείο επιβίβασης γι΄ αυτόν ακριβώς τον λόγο.

(δ) Για κλαπέν, πλαστό ή νοθευμένο Εισιτήριο.

(ε) Για Εισιτήριο που έχει εκδοθεί σε νόμισμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο πραγματοποιήθηκε η πληρωμή.

(στ) Για Εισιτήριο που καταχωρήθηκε ως εισιτήριο για το οποίο δεν γίνεται δεκτή επιστροφή χρημάτων.

6. Νόμισμα Επιστροφής Χρημάτων

(α) Οι Επιστροφές υπόκεινται στους νόμους και στους κανονισμούς του κράτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αγορά του Εισιτηρίου και/ή στους νόμους και κανονισμούς του κράτους στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η επιστροφή χρημάτων. Τηρώντας το ισχύον δίκαιο, ο Μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει την επιστροφή χρημάτων με τον ίδιο τρόπο και με το ίδιο νόμισμα που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά του Εισιτηρίου.

(β) Εάν ο Μεταφορέας συμφωνήσει να πραγματοποιήσει επιστροφή χρημάτων σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα της πληρωμής του Εισιτηρίου, η εν λόγω επιστροφή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισοτιμία του συναλλάγματος και κάτω από τους όρους που θέτει ο Μεταφορέας. 7. Εξουσιοδοτημένα προς πραγματοποίηση Επιστροφής Χρημάτων Άτομα

Οι Επιστροφές Χρημάτων πραγματοποιούνται μόνο από τον Μεταφορέα που εξέδωσε αρχικά το Εισιτήριο ή από τον Εξουσιοδοτημένο του Πράκτορα, εάν ο τελευταίος έχει ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση.

* Η διάταξη αυτή προστέθηκε λόγω των πιθανών προστίμων που ο Μεταφορέας μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει κατά τον τελωνειακό έλεγχο, εάν οι Αποσκευές του Επιβάτη περιέχουν αγαθά των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται και ο Επιβάτης δεν είναι παρών.

Άρθρο ΧΙ - Συμπεριφορά εντός του αεροσκάφους

 1. Ο Μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να εκτιμά κατά εύλογο τρόπο τη συμπεριφορά των Επιβατών εντός του αεροσκάφους και να κρίνει ανάλογα με τις περιστάσεις εάν η εν λόγω συμπεριφορά είναι πιθανόν να παρεμποδίσει, απειλήσει, θέσει σε κίνδυνο ή να μην θέσει σε κίνδυνο ένα ή περισσότερα άτομα, περιουσιακά αντικείμενα ή το ίδιο το αεροσκάφος. Αναφορικά με τα παραπάνω, οι Επιβάτες οφείλουν να μην εμποδίζουν το πλήρωμα από την εκπλήρωση των καθηκόντων του και οφείλουν να υπακούουν στις οδηγίες και συστάσεις του πληρώματος ώστε να μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια του αεροσκάφους, η ομαλή εξέλιξη της πτήσης και η άνεση των Επιβατών.
 2. Για λόγους ασφάλειας, ο Μεταφορέας μπορεί να απαγορεύσει ή να περιορίσει εντός του αεροσκάφους τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, όπως κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών, φορητών συσκευών εγγραφής, φορητών ραδιοφώνων, ηλεκτρονικών παιχνιδιών ή συσκευών διαβίβασης, καθώς και ασυρμάτων και φορητών ραδιοπομπών (walkie-talkie), εξαιρουμένων των ακουστικών και των βηματοδοτών.
 3. Εντός του αεροσκάφους, οι Επιβάτες οφείλουν να μην συμπεριφέρονται εξαιτίας της κατανάλωσης αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλης ουσίας κατά τρόπο που προκαλεί δυσαρέσκεια, ενόχληση, ή αποτελεί απειλή ή αιτία κινδύνου για ένα ή περισσότερα άτομα, περιουσιακά αντικείμενα ή για το
 4. Εντός του αεροσκάφους απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα.
 5. Ο Μεταφορέας μπορεί να περιορίσει ή να απαγορεύσει την κατανάλωση αλκοόλ εντός του αεροσκάφους.
 6. Εάν Επιβάτης συμπεριφέρεται κατά οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στις ανωτέρω παραγράφους τρόπους, ο Μεταφορέας μπορεί να λάβει μέτρα που θεωρεί κατάλληλα και ευλόγως απαραίτητα στην προκείμενη περίπτωση, ώστε να εμποδίσει την εξακολούθηση της εν λόγω συμπεριφοράς. Προς τον σκοπό αυτό, ο Μεταφορέας μπορεί να εφαρμόσει περιοριστικά μέτρα και/ή να εξαναγκάσει τον Επιβάτη σε αποβίβαση σε οποιοδήποτε σημείο της πτήσης.
 7. 7. Εάν Επιβάτης δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου (καθώς και με τις διατάξεις του Άρθρου VII για την άρνηση μεταφοράς και τον περιορισμό αυτής) ή διαπράττει εγκληματική ή παράνομη πράξη εντός του αεροσκάφους, ο Μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να κινηθεί

Άρθρο ΧΙΙ - Διακανονισμός πρόσθετων υπηρεσιών

 1. Εάν ο Μεταφορέας, εντός του πλαισίου της Σύμβασης Μεταφοράς και του εφαρμοστέου δικαίου, συμφωνήσει να προβεί στην παροχή πρόσθετων υπηρεσιών άλλων από τη αεροπορική μεταφορά μέσω τρίτων στη σύμβαση μερών ή εάν εκδώσει Εισιτήριο ή Απόκομμα για τη μεταφορά ή για άλλες υπηρεσίες (διάφορες της αεροπορικής μεταφοράς), όπως για παράδειγμα κρατήσεις δωματίων ή ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ο Μεταφορέας σε αυτή την περίπτωση ενεργεί μόνο σαν πράκτορας και δεν υπέχει έναντι των Επιβατών ευθύνη εκτός αν αποδειχθεί αμελής συμπεριφορά εκ μέρους του. Οι όροι μεταφοράς ή πώλησης που διέπουν τις δραστηριότητες των ως άνω τρίτων μερών συνεχίζουν να εφαρμόζονται.
 2. Εάν ο Μεταφορέας παρέχει υπηρεσίες επίγειας μεταφοράς (μέσω λεωφορείων, τρένων κ.λπ.), διαφορετικές διατάξεις περί ευθύνης μπορούν να τυγχάνουν εφαρμογής στην εν λόγω επίγεια μεταφορά. Οι όροι μεταφοράς και οι διατάξεις περί ευθύνης διατίθενται ως εφαρμόζονται από τον Μεταφορέα ή από τον Μεταφορέα που παρέχει την επίγεια μεταφορά, κατόπιν σχετικού αιτήματος.
 3. Εάν ο Μεταφορέας προσφέρει σε Επιβάτη υπηρεσίες μεταφοράς μέσω τρένου, ο Μεταφορέας ενεργεί μόνο ως πράκτορας, ακόμη και αν η εν λόγω μεταφορά πραγματοποιείται υπό τον Κωδικό του Αερομεταφορέα. Ο Μεταφορέας δεν υπέχει καμία ευθύνη για Βλάβη των Επιβατών και των Αποσκευών τους κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μέσω τρένου.
 4. Ο Μεταφορέας οφείλει να καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των Επιβατών που αφορούν τις παρεχόμενες εντός του αεροσκάφους υπηρεσίες, ειδικότερα όσον αφορά ποτά, ιδιαίτερα γεύματα, ταινίες κ.λπ.

Ωστόσο, ο Μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη εάν επιτακτικές ανάγκες που συνέχονται με τη λειτουργία και την ασφάλεια δεν επιτρέπουν την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, ακόμη και αν κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της Κράτησης επιβεβαιώθηκε η προσφορά τους.

Άρθρο ΧΙΙI - Διοικητικές Διατυπώσεις

1. Γενικές Διατάξεις

(α) Οι Επιβάτες φέρουν την ευθύνη για την κατοχή όλων των ειδικότερων εγγράφων, αδειών παραμονής και άλλων αδειών που απαιτούνται για το ταξίδι τους, καθώς και για τη συμμόρφωσή τους προς το σύνολο των νομικών διατάξεων (προς τους νόμους, κανονισμούς, αποφάσεις, όρους και διατάξεις) των κρατών αναχώρησης, άφιξης και διελεύσεως, καθώς και προς τους κανονισμούς του Μεταφορέα και τις συνεχόμενες οδηγίες.

(β) Ο Μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για τις συνέπειες που υφίστανται οι Επιβάτες σε περίπτωση αποτυχίας του να τηρήσει τις υποχρεώσεις του που παρατίθενται στην παράγραφο (α).

2. Ταξιδιωτικά Έγγραφα

) Οι Επιβάτες υποχρεούνται να εμφανίσουν τα έγγραφα εισόδου, εξόδου και διελεύσεως, καθώς και έγγραφα υγείας και άλλα που απαιτούνται από τους ισχύοντες κανονισμούς (νόμους, κανονισμούς, αποφάσεις, όρους και διατάξεις) στα κράτη αναχώρησης, άφιξης και διελεύσεως.

Οι Επιβάτες υποχρεούνται περαιτέρω να επιτρέπουν στον Μεταφορέα να λαμβάνει αντίγραφο των ως άνω εγγράφων εάν κάτι τέτοιο απαιτείται ή να καταγράφει τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά.

(β) Ο Μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με το Άρθρο VII/1(α), να αρνηθεί τη μεταφορά εάν Επιβάτης δεν συμμορφώνεται προς τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή εάν ο Μεταφορέας αμφιβάλλει για την εγκυρότητα των εμφανιζόμενων εγγράφων.

(γ) Ο Μεταφορέας δεν υπέχει ευθύνη για τις απώλειες ή τα έξοδα που υφίστανται Επιβάτες, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του νόμου.

3. Άρνηση Εισόδου

Εάν απαγορευθεί η είσοδος σε Κράτος σε Επιβάτη, ο τελευταίος οφείλει να καταβάλει όλες τις χρεώσεις ή πρόστιμα που επιβάλλονται από τις τοπικές αρχές στον Μεταφορέα, καθώς και την αξία της μεταφοράς εάν ο Μεταφορέας εξαναγκασθεί να επιστρέψει τον Επιβάτη στον τόπο αναχώρησης ή αλλού εξαιτίας διοικητικής εντολής. Ο Μεταφορέας δεν επιστρέφει την αξία που καταβάλλεται για τη μεταφορά στον προορισμό, η είσοδος στον οποίο απαγορεύθηκε.

4. Ευθύνη των Επιβατών για Πρόστιμα, Κόστη Κράτησης κ.λπ.

Εάν ο Μεταφορέας υποχρεωθεί σε καταβολή προστίμου ή ποινής ή υφίσταται έξοδα οποιουδήποτε είδους εξαιτίας της μη συμμόρφωσης, εκούσιας ή ακούσιας, Επιβάτη προς το ισχύον δίκαιο των εμπλεκομένων στο ταξίδι Κρατών ή εξαιτίας της αποτυχίας του να εμφανίσει τα απαιτούμενα έγγραφα ή εξαιτίας της επίδειξης άκυρων εγγράφων, ο Επιβάτης οφείλει να καταβάλει τα καταβεβλημένα ή αποσταλμένα ποσά καθώς και τα προκαλούμενα έξοδα, εφόσον ο Μεταφορέας το απαιτήσει. Προς τον σκοπό αυτό, ο Μεταφορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει όποιο ποσό έχει καταβληθεί για τη μεταφορά που δεν πραγματοποιήθηκε ή όποιο ποσό βρίσκεται στην κατοχή του αλλά ανήκει στον Επιβάτη. 5. Τελωνειακοί Έλεγχοι

5.1. Οι Επιβάτες μπορεί να κληθούν να είναι παρόντες κατά τον έλεγχο των Αποσκευών τους (καθυστερημένων, ελεγμένων και μη ελεγμένων) κατόπιν σχετικού αιτήματος των τελωνειακών ή άλλων διοικητικών αρχών. Ο Μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για Βλάβη ή απώλειες που υφίστανται οι Επιβάτες, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με την παρούσα διάταξη.

5.2. Οι Επιβάτες οφείλουν να αποζημιώσουν τον Μεταφορέα εάν ενέργεια, παράλειψη ή αμέλεια εκ μέρους τους προκαλεί βλάβη στον Μεταφορέα εξαιτίας της μη συμμόρφωσής τους προς τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου ή προς την αρμοδιότητα του Μεταφορέα να ελέγξει τις Αποσκευές τους.

6. Έλεγχοι Ασφαλείας

6.1. Οι Επιβάτες οφείλουν να υφίστανται τους ελέγχους ασφάλειας που απαιτούνται από τις διοικητικές αρχές ή τις αρχές του αεροδρομίου, καθώς και κατόπιν αιτήματος του Μεταφορέα.

6.2. Ο Μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για την άρνηση μεταφοράς Επιβάτη, εάν η εν λόγω άρνηση οφείλεται στην ακλόνητη πεποίθηση ότι η εν λόγω άρνηση προβλέπεται από τον νόμο, τους κρατικούς κανονισμούς και/ή τους εφαρμοστέους όρους.

Άρθρο XIV - Διαδοχικοί Μεταφορείς

1.Για την εφαρμογή της Συνθήκης, η μεταφορά που πραγματοποιείται από περισσότερους διαδοχικούς μεταφορείς, εντός όμως του πλαισίου ενός ενιαίου Εισιτηρίου ή ενός Εισιτηρίου για πτήσεις με ανταπόκριση, θεωρείται ότι συνιστά μία μοναδική πράξη μεταφοράς όταν τα μέρη αποβλέπουν σε μία μοναδική μεταφορά.

Οι διατάξεις που διέπουν αυτήν την περίπτωση προβλέπονται στο Άρθρο XV/1.3. (α)

2.Για Εισιτήρια που αφορούν μεταφορά με διαδοχικούς μεταφορείς, ο Μεταφορέας ο οποίος έχει εκδώσει το εισιτήριο ή έχει καθοριστεί πρώτος μεταφορέας στο Εισιτήριο ή σε Εισιτήριο για πτήσεις με ανταπόκριση φέρει ευθύνη μόνο για το κομμάτι της Μεταφοράς που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των δικών του μέσων.

3.Σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας, βλάβης ή καθυστέρησης των Αποσκευών τους, οι Επιβάτες ή οι δικαιούχοι τους διαθέτουν αξίωση κατά του Μεταφορέα που πραγματοποίησε τη μεταφορά κατά τη διάρκεια της οποίας έλαβε χώρα το ατύχημα ή η καθυστέρηση. Οι Επιβάτες διαθέτουν αξίωση τόσο κατά του πρώτου όσου και του τελευταίου Μεταφορέα.

Άρθρο XV - Ευθύνη από Βλάβη

1. Γενικές Διατάξεις

Η ευθύνη του Μεταφορέα καθορίζεται από τους Γενικούς Όρους Μεταφοράς του Μεταφορέα που εξέδωσε το Εισιτήριο, εκτός αν άλλως προβλέπεται, και έχει επιστηθεί σχετικά η προσοχή των Επιβατών. Εάν ενεργοποιηθούν οι διατάξεις περί ευθύνης του Μεταφορέα, η ενεργοποίησή τους θα πραγματοποιηθεί υπό τους ακόλουθους όρους:

1.1. Η Μεταφορά που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των παρόντων Γενικών Όρων Μεταφοράς υπόκειται στους κανόνες περί ευθύνης που καταστρώνονται στη Συνθήκη του Μόντρεαλ της 28ης Μαΐου 1999, στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 889/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2002, ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό 2027/97 του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1997, που αφορά την ευθύνη του αερομεταφορέα για ατυχήματα από τη μεταφορά επιβατών και αποσκευών, καθώς και στους κανόνες που καταστρώνονται στις Συμφωνίες της ΙΑΤΑ όπου αυτές εφαρμόζονται.

1.2.Ο Μεταφορέας υπέχει ευθύνη για τη ζημία που προκαλείται σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης, υπό την προϋπόθεση το ατύχημα που προκάλεσε το θάνατο ή τη βλάβη να έχει λάβει χώρα εντός του αεροσκάφους ή κατά τη διάρκεια της επιβίβασης ή αποβίβασης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 17 της Συνθήκης.

1.3.Στο μέτρο που οι κάτωθι διατάξεις δεν αντιτίθενται προς άλλες διατάξεις των παρόντων Όρων και ανεξάρτητα από την εφαρμογή ή μη της Συνθήκης:

(α) Η ευθύνη του Μεταφορέα περιορίζεται στη Ζημία που επήλθε κατά τη διάρκεια της αεροπορικής μεταφοράς για την οποία ο Κωδικός του Αερομεταφορέα εμφαίνεται στο Απόκομμα ή στο Εισιτήριο που αντιστοιχεί στην πτήση. Εάν ο Μεταφορέας εκδώσει Εισιτήριο για τη μεταφορά που πραγματοποιείται από άλλον Μεταφορέα ή εάν ο Μεταφορέας προβεί σε έλεγχο Αποσκευών για λογαριασμό άλλου Μεταφορέα, ο Μεταφορέας ενεργεί μόνο ως πράκτορας του εν λόγω άλλου Μεταφορέα. Ωστόσο, όσον αφορά τις Ελεγμένες Αποσκευές, οι Επιβάτες δικαιούνται να κινηθούν νομικά είτε κατά του πρώτου είτε κατά του τελευταίου εμπλεκομένου στο ταξίδι Μεταφορέα.

(β) Ο Μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της αποδεδειγμένης άμεσης Ζημίας, καθώς και για οποιαδήποτε περαιτέρω Ζημία ή για οποιαδήποτε μορφή Ζημίας η οποία δεν συνιστά βάση Αποζημίωσης.

(γ) Ο Μεταφορέας δεν υπέχει καμία ευθύνη για Ζημία που προκαλείται από τη συμμόρφωση του Μεταφορέα προς τις διατάξεις του νόμου ή τους κανονισμούς (νόμοι, κανονισμοί, αποφάσεις, προϋποθέσεις και διατάξεις) ή από την αποτυχία του Επιβάτη να συμμορφωθεί με τις εν λόγω διατάξεις.

(δ) Η ευθύνη του Μεταφορέα μπορεί να μην θεμελιώνεται για Ζημία Μη Ελεγμένων Αποσκευών, εκτός αν τέτοια Ζημία προκαλείται άμεσα από σφάλμα του Μεταφορέα ή από σφάλμα υπαλλήλου ή πράκτορά του, το οποίο πρέπει να αποδειχθεί από τον Επιβάτη που επικαλείται τέτοια Ζημία.

(ε) Ο Μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ασθένεια, τραυματισμό ή ανικανότητα, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου Επιβάτη που οφείλεται στη φυσική κατάσταση του Επιβάτη. Ο Μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη ούτε για την επιδείνωση της εν λόγω κατάστασης.

(στ) Η Σύμβαση Μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Όρων Μεταφοράς και όλων των εξαιρέσεων και περιορισμών της ευθύνης που περιέχονται σε αυτούς, εφαρμόζεται και ωφελεί τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες του Μεταφορέα, τους υπαλλήλους, πράκτορες και αντιπροσώπους του, τον κύριο του αεροσκάφους που χρησιμοποιείται από τον Μεταφορέα, καθώς και το προσωπικό, τους υπαλλήλους και αντιπροσώπους του εν λόγω κυρίου. Το συνολικό ποσό που μπορεί να ανακτηθεί από τα προαναφερθέντα πρόσωπα δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό που καλύπτει η ευθύνη του Μεταφορέα.

(ζ) Εάν η αμελής συμπεριφορά ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη του προσώπου που υποβάλει αίτημα αποζημίωσης ή του προσώπου που δικαιούται σε αποζημίωση προκαλεί τη Ζημία ή συμβάλει σε αυτή, ο Μεταφορέας απαλλάσσεται της ευθύνης του εν όλω ή εν μέρει, ακόμη και αν συντρέχει περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης, σύμφωνα με το ισχύοντα νόμο.

(η) Εκτός εάν ρητώς προβλέπεται διαφορετικά, καμία από τις παρούσες διατάξεις δεν εφαρμόζεται στον παραιτηθέντα από την απαλλαγή ή τον περιορισμό της ευθύνης του Μεταφορέα, ούτε και στον κύριο του αεροσκάφους που χρησιμοποιεί ο Μεταφορέας, το προσωπικό τους, τους υπαλλήλους, πράκτορες και αντιπροσώπους τους, σύμφωνα με τη Συνθήκη και το εφαρμοστέο 2. Εφαρμοστέες σε Διεθνείς και Εσωτερικές Πτήσεις Διατάξεις

2.1. Σωματική Βλάβη

(α) Σύμφωνα με το Άρθρο 17 § 1 της Συνθήκης του Μόντρεαλ, ο Μεταφορέας υπέχει ευθύνη για τη Ζημία από θάνατο ή σωματική βλάβη που υφίσταται Επιβάτης, εάν το ατύχημα που προκάλεσε τη Ζημία έλαβε χώρα εντός του αεροσκάφους ή κατά τη διάρκεια της επιβίβασης ή αποβίβασης, όπως ορίζεται στη Συνθήκη του Μόντρεαλ και υπό την επιφύλαξη των οποιωνδήποτε εξαιρέσεων από την ευθύνη.

(β) Ο Μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για τη Ζημία εάν παρέχει αποδείξεις ότι:

 • Ο θάνατος ή οι σωματικές βλάβες που επήλθαν ήταν αποτέλεσμα της φυσικής ή της πνευματικής υγείας του Επιβάτη όπως αυτή υφίστατο πριν από την επιβίβαση του Επιβάτη στο αεροσκάφος.
 • Η Ζημία, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2.1 (α), προκλήθηκε εν όλω ή εν μέρει από την αμελή συμπεριφορά, παράνομη πράξη ή παράλειψη του προσώπου που υποβάλει αίτημα αποζημίωσης ή του προσώπου που δικαιούται σε αποζημίωση, σύμφωνα με το Άρθρο 20 της Συνθήκης του Μόντρεαλ.
 • Η Ζημία δεν οφείλεται στην αμελή συμπεριφορά ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη του Μεταφορέα, των υπαλλήλων ή πρακτόρων του, εφόσον το ποσό της Ζημίας υπερβαίνει τα 100.000 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα για κάθε Επιβάτη, σύμφωνα με το Άρθρο 21 § 2 (α) της Συνθήκης του Μόντρεαλ.
 • Η Ζημία οφείλεται αποκλειστικά στην αμελή συμπεριφορά, ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη τρίτου μέρους, εφόσον το ποσό της Ζημίας υπερβαίνει τα 100.000 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα για κάθε Επιβάτη, σύμφωνα με το Άρθρο 21 § 2 (β).

(γ) Ποσό της Ζημίας για το οποίο δικαιολογείται αποζημίωση:

 • Το ποσό για το οποίο ο Μεταφορέας φέρει ευθύνη σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης Επιβάτη, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.1 (α) ως ανωτέρω, δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό. Το ποσό της Ζημίας για το οποίο καταβάλλεται αποζημίωση πρέπει να είναι ανάλογο προς τη Ζημία, όπως καθορίζεται από συμφωνία, από την εκτίμηση ειδικού συμβούλου ή από τα αρμόδια δικαστήρια.
 • Εντός του πεδίου εφαρμογής των παρόντων διατάξεων, ο Μεταφορέας αποζημιώνει τους Επιβάτες μόνο για το ποσό που υπερβαίνει το ποσό που αυτοί λαμβάνουν από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισής τους και μόνο για ζημίες για τις οποίες δικαιολογείται η καταβολή αποζημίωσης.

(δ) Ο Μεταφορέας διατηρεί όλα τα δικαιώματα σε αποζημίωση και υποκατάσταση έναντι των τρίτων.

(ε) Σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης από αεροπορικό ατύχημα, όπως ορίζεται στο Άρθρο 17 της Συνθήκης και στην παράγραφο 2.1 (α) του παρόντος Άρθρου και σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Κανονισμού 889/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 Μαΐου 2002, ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό 2027/97 του Συμβουλίου της 10 Οκτωβρίου 1997, το πρόσωπο που ταυτοποιείται ως δικαιούχος μπορεί να ωφεληθεί μίας προκαταβολής ώστε να μπορέσει αν ανταποκριθεί στις άμεσες ανάγκες του, ανάλογα με την υλική ζημία που υφίσταται. Σε περίπτωση θανάτου, η εν λόγω προκαταβολή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ισοδύναμο των 16.000 Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων σε ευρώ για κάθε Επιβάτη. Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, η ως άνω προκαταβολή καταβάλλεται εντός 15 ημερών από την ταυτοποίηση του Δικαιούχου και εκπίπτει από το τελικό καταβλητέο ποσό της αποζημίωσης που οφείλεται στον θανόντα Επιβάτη.

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Κανονισμού 889/2002 της 13 Μαΐου 2002 και το Άρθρο 28 της Συνθήκης του Μόντρεαλ της 28 Μαΐου 1999, η καταβολή των ως άνω προκαταβολών ή προπληρωμών δεν συνιστά αναγνώριση της ευθύνης, ενώ οι εν λόγω καταβολές εκπίπτουν από τα ποσά που καταβάλλονται στη συνέχεια από τον Κοινοτικό Μεταφορέα ως αποζημίωση, ανάλογα με την ευθύνη που φέρει.

Οι ως άνω προκαταβολές δεν επιστέφονται εκτός αν αποδειχθεί ότι η αμελής συμπεριφορά ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη του προσώπου που υπέβαλε αίτημα αποζημίωσης ή του προσώπου που δικαιούται σε αποζημίωση ήταν αυτή που προκάλεσε τη Ζημία ή συνέβαλε σε αυτή ή εκτός αν αποδειχθεί ότι το πρόσωπο στο οποίο καταβλήθηκε η προκαταβολή δεν δικαιούνταν

2.2 Καθυστερήσεις

(α) Χαρακτηριστικά της Ζημίας για την οποία καταβάλλεται αποζημίωση:

 • Μόνο για αποδεδειγμένη Ζημία που άμεσα έχει προκληθεί από καθυστέρηση καταβάλλεται αποζημίωση, ενώ εξαιρείται κάθε παρακολουθηματική Ζημία ή οποιοδήποτε άλλο είδος Ζημίας διάφορο από τη Ζημία για την οποία καταβάλλεται αποζημίωση.
 • Οι Επιβάτες οφείλουν να αποδείξουν την ύπαρξη Ζημίας που άμεσα έχει προκληθεί από καθυστέρηση.

(β) Έκταση της ευθύνης του Μεταφορέα:

 • Ο Μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για τη Ζημία που προκαλείται από καθυστέρηση εάν αποδείξει ότι ο ίδιος, οι υπάλληλοι ή οι πράκτορές του έλαβαν όλα τα μέτρα που μπορούσαν ευλόγως να ληφθούν ώστε να αποφευχθεί η Ζημία ή να αποδείξει ότι ήταν αδύνατο να ληφθούν τέτοια μέτρα.
 • Ο Μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για τη Ζημία που προκαλείται από καθυστέρηση, εάν ο Επιβάτης την προκάλεσε ή συνέβαλε σε αυτή, ιδιαίτερα εάν η Ζημία προκλήθηκε από την αμελή συμπεριφορά ή την παράνομη πράξη ή αμέλεια του προσώπου που υποβάλλει αίτημα για αποζημίωση ή του προσώπου που δικαιούται σε αποζημίωση.

(γ) Έκταση της Αποζημίωσης:

 • Σε περίπτωση Ζημίας που υφίστανται Επιβάτες και η οποία οφείλεται σε καθυστέρηση, όπως ορίζεται στη Συνθήκη του Μόντρεαλ, και με την εξαίρεση των πράξεων ή των παραλείψεων που διαπράχθηκαν με την πρόθεση πρόκλησης Ζημίας ή χωρίς πρόθεση αλλά εν γνώσει ότι θα μπορούσε να προκληθεί Ζημία , η ευθύνη του Μεταφορέα περιορίζεται στο ποσό των 4.150 Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων για κάθε Επιβάτη. Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται ανάλογα με τη Ζημία που αποδεικνύει ο Επιβάτης.
 • Σε περίπτωση Ζημίας που προκαλείται από καθυστέρηση μεταφοράς των Ελεγμένων Αποσκευών, με την εξαίρεση των πράξεων και των παραλείψεων που διαπράττονται με την πρόθεση πρόκλησης Ζημίας ή χωρίς πρόθεση εν γνώσει όμως ότι θα μπορούσε να προκληθεί Ζημία, η ευθύνη του Μεταφορέα περιορίζεται στο ποσό των 1.000 Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων για κάθε Επιβάτη.

Μπορεί να δοθεί και εφάπαξ αποζημίωση

2.3 Αποσκευές

(α) Σύμφωνα με το Άρθρο 17 της Συνθήκης του Μόντρεαλ, ο Μεταφορέας υπέχει ευθύνη για τη Ζημία που προκαλείται από την καταστροφή, απώλεια ή ζημία των Ελεγμένων Αποσκευών, εάν το ατύχημα που προκάλεσε τη Ζημία έλαβε χώρα εντός του αεροσκάφους ή κατά οποιαδήποτε περίοδο κατά την οποία ο Μεταφορέας έχει υπό την επιμέλειά του τις Ελεγμένες Αποσκευές.

(β) Εξαιρέσεις από την ευθύνη του Μεταφορέα:

 • Ο Μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για τη Ζημία που υφίστανται οι Αποσκευές Επιβάτη όταν η εν λόγω Ζημία έχει προκληθεί από τη φύση ή από ελάττωμα ίδιο των ως άνω Αποσκευών. Εάν τα περιουσιακά στοιχεία που περιέχονται στις Αποσκευές του Επιβάτη προκαλούν Ζημία σε άλλο πρόσωπο ή στον Μεταφορέα, ο Επιβάτης οφείλει να αποζημιώσει τον Μεταφορέα για όλες τις απώλειες που υφίσταται και για όποιο κόστος προκύπτει.
 • Ο Μεταφορέας δεν υπέχει περαιτέρω ευθύνη άλλη από αυτή που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (γ) ως κατωτέρω για οποιαδήποτε Ζημία και/ή για απώλεια εύθραυστων, ευπαθών ή τιμαλφών αντικειμένων ή αντικειμένων που δεν έχουν συσκευασθεί κατάλληλα, σύμφωνα με το Άρθρο VIII/3 ως ανωτέρω, εκτός εάν ο Επιβάτης έχει υποβάλει τη Ειδική Δήλωση Ενδιαφέροντος του Άρθρου VIII/8 (α) ως ανωτέρω και εάν ο Επιβάτης κατέβαλε την αντίστοιχη πρόσθετη επιβάρυνση.
 • Ο Μεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για την εν όλω ή εν μέρει ζημία σε Αποσκευές , εξαιτίας της αμελούς συμπεριφοράς ή της παράνομης πράξης ή παράλειψης του προσώπου που υποβάλλει αίτημα αποζημίωσης ή του προσώπου που δικαιούται σε αποζημίωση.

(γ) Ποσό της Ζημίας για την οποία καταβάλλεται Αποζημίωση:

 • Για τις Ελεγμένες Αποσκευές και με την εξαίρεση των πράξεων ή παραλείψεων που διαπράττονται με την πρόθεση πρόκλησης Ζημίας ή χωρίς πρόθεση εν γνώσει όμως της δυνατότητας πρόκλησης Ζημίας, η ευθύνη του Μεταφορέα για Ζημία περιορίζεται στα 1.000 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα για κάθε Επιβάτη. Εάν έχει δηλωθεί μεγαλύτερη αξία, σύμφωνα με το Άρθρο VIII/8 (α), η ευθύνη του Μεταφορέα περιορίζεται στη δηλούμενη αξία, εκτός εάν ο Μεταφορέας μπορεί να αποδείξει ότι η ως άνω δηλούμενη αξία είναι μεγαλύτερη από τα πραγματικά κατά τον χρόνο της μεταφοράς συμφέροντα του Επιβάτη.
 • Για τις Μη Ελεγμένες Αποσκευές που επιτρέπονται εντός του αεροσκάφους, ο Μεταφορέας φέρει ευθύνη μόνο για αποδεδειγμένο πταίσμα του ίδιου, των υπαλλήλων ή των πρακτόρων του. Η εν λόγω ευθύνη περιορίζεται σε αυτήν την περίπτωση στα 1.000 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα για κάθε Επιβάτη

Άρθρο XVI - Προθεσμίες για αξιώσεις

1. Ανακοίνωση των Αξιώσεων για Αποσκευές

(α) Η παραλαβή των Ελεγμένων Αποσκευών χωρίς διαμαρτυρία εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται από τον αποδέκτη της ανακοίνωσης συνιστά τεκμήριο ότι οι Αποσκευές μεταφέρθηκαν σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με τη Σύμβαση Μεταφοράς, εκτός εάν ο Επιβάτης παρέχει αποδείξεις για το αντίθετο. Η απώλεια των όποιων απολεσθεισών Αποσκευών πρέπει απαρεγκλίτως να δηλωθεί στον Μεταφορέα αμέσως μετά την άφιξη της πτήσης. Όλες οι δηλώσεις που θα επακολουθήσουν δεν θα ληφθούν υπόψη.

Κατά τον ίδιο τρόπο, όποιο αντικείμενο περιεχόμενο σε Αποσκευή διαπιστωθεί ότι έχει απολεσθεί

πρέπει απαρεγκλίτως να δηλωθεί στον Μεταφορέα όσο το δυνατόν συντομότερα. Οι όποιες καθυστερημένες δηλώσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

(β) Σε περίπτωση ζημίας, καθυστέρησης, απώλειας ή καταστροφής Αποσκευών, ο Επιβάτης οφείλει να υποβάλλει γραπτό αίτημα στον Μεταφορέα όσο το δυνατόν συντομότερα και πάντως το αργότερο εντός της προθεσμίας των επτά (7) ημερών (σε περίπτωση ζημίας ή καταστροφής) και είκοσι μίας (21) ημερών (σε περίπτωση καθυστέρησης) από την ημερομηνία κατά την οποία οι Αποσκευές κατέστησαν διαθέσιμες για τον Επιβάτη.

Εάν σχετικό αίτημα δεν υποβληθεί εντός των χρονικών ορίων που συνομολογούνται, καμία ενέργεια κατά του Μεταφορέα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, εκτός εάν υφίσταται περίπτωση απάτης εκ μέρους του Μεταφορέα.

Εάν αίτημα υποβλήθηκε εντός των καθορισμένων προθεσμιών των επτά (7) και είκοσι μίας (21) ημερών και δεν επιτεύχθη συμβιβασμός μεταξύ του Μεταφορέα και του Επιβάτη, ο Επιβάτης μπορεί να καταθέσει αγωγή για τη ζημία εντός δύο ετών από την ημερομηνία άφιξης του αεροσκάφους ή από την ημερομηνία κατά την οποία το αεροσκάφος είχε προβλεφθεί να αφιχθεί.

2. Αγωγή υποβαλλόμενη από Επιβάτη

Όλες οι αγωγές πρέπει να υποβάλλονται, με την απειλή της απώλειας του δικαιώματος, εντός δύο ετών από την άφιξη στον προορισμό ή από την ημερομηνία κατά την οποία το αεροσκάφος είχε προβλεφθεί να αφιχθεί ή από το τέλος της μεταφοράς.

Ο τρόπος υπολογισμού των προθεσμιών καθορίζεται από το δίκαιο του Δικαστηρίου το οποίο επιλαμβάνεται.

3. Όλες οι αξιώσεις ή αγωγές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ως ανωτέρω πρέπει να υποβληθούν εγγράφως, εντός των καθορισμένων